BEN DECCA - Ndola Mbenda Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Ndola Mbenda

BEN DECCA

Les Paroles de "Ndola Mbenda" par BEN DECCA

Album: Dévolution

Année: 2021

©?2021 Universal Music Africa

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Bô mba nyéna nu ta nu kwala na nati mendè, osi mèndè
Faut jamais dire fontaine 
Wèèè, mba sô nun tatan 
Bô ôhh 

Je ne veux plus rêvé 
Jamais plus rêvé  
J’ai tant rêvé de toi 
C’est pas la peine 
Je ne veux plus rêvé 
Jamais plus rêvé  
Car, j’ai tant rêvé de toi 
J’en peux plus 

Wé pon nde ka ngundi nyana nyé élolombé éé
Yé na mba na titi na nô na dameya muto ooh
Bwéya mba ndédi ééé
Nde mba na ma bolè pon ndé o tôndô oa 
Tô wèni oa wé nô pon sô wala a muto ihh huum
Bwéya mba ndedi éé

Je ne veux plus rêvé 
Jamais plus rêvé  
J’ai tant rêvé de toi 
J’en peux plus
Je ne veux plus rêvé 
Jamais plus rêvé  
Car, j’ai tant rêvé de toi 
J’en peux plus 

Wé pon nde ka nin nyana nyé o mudongo ooh
Mwéna na titi pon na dameya muto ooh
Bwéya mba ndédi éé
Etilabè nde na mba nangamènè o tôndô oa 
Tô wala nde njika su la wasé pon a muto ooh adééé
Bwéya mba ndedi éé

Ayoooh ma éé
Ayo ooh sè sésé 
Tôndô mba éé a muto ooh éé ayo ooh mba éé
Senga musiya mwa ndola mba na ma tè nô éé a muto ooh mba adéé
Tondô mba éé a muto ooh éé aihhh ooh mba adéé iihh 
Sèna ndolo mbenda nyé o nyengènyè tô nè èè 
Ndolo Mbenda e nyengenyè tô nè èè
Ndolo Mbenda e nyengenyè tô nè èè

Tondô mba éé 
Humm sèna sèna 
Na kiyè oa éé
Tondô mba éé ndolo 
Senga musiya na mbemb’am éé
Musiya mwa ndolo a muto ooh na kô pôn
Tondô mba éé ndolo 
Senga musiya mwa mbemb’am éé
Musiya mwa ndolo a muto ooh na kô

Ebanja na ndola mbalè nyé muyengè tô nè adéé
Senga musiya mwa mbemb’am éé
Ndola mbenda mô e nyengènyè tô nè èè
Tondô mba éé ndolo 
Senga musiya na mbemb’am éé
Musiya mwa ndolo a muto ooh na kô
Ndola mbenda mô e nyengényè to nè a muto 
Senga musiya mwa mbembam’iéé
Ndola mbenda e nyengènyè tô nè èè
Senga musiya mwa ndol’am ii éé
Mbend’a ndolo e nyengènyènyè tô nè 
Senga musiya mwa ndol’am ii éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl