BEN DECCA - Se Oa Nu Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Se Oa Nu (N’est ce pas te voilà)

BEN DECCA

Les Paroles de "Se Oa Nu" par BEN DECCA

Album: Dimbambe

Année: 1991

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Humm …..

Se wa nu éé
Se mba nu é…
Se wa nu Emma ooh
Se wa nu é… Oh

O Bomane nde mba ô nguea a léla a muna mumi oh
Nasi bele oa to bunya no pôlè mba to wanea mba bekwadi é
Yetena wokanè mulema mwami loko son soni é wéé
Na ma kane wa songo botea na wengue
na wanea wa sonja é osi dimbea ‘éé

Se wa nu éé
Se mba nu é…
Se wa nu Emma ooh
Se wa nu é… Oh

Mba mo na sengui miango mongo ayowo bana we nde ka ngo' pon
Mba na ayo o beni mulema mwa ekon-konye ate mba wéé
Kana wa we no nguma penda o si bi wedi o sudi no é
Wokanè te mba to sona loko ate mbana o ma nanga nde cellule

Sé wa nu éé
Sé mba nu é…
Pé  wa nu Emma ooh
Pé mba nu é… Oh

Mba wa nde ne langwé è wa na iyowo mba na Iyowo ndolo’ éé
Ema bola wa o pimba mulema wonè na pimba pe mulem lemié
Ebanja na wa mo ma tondo to ba bupe nde mulema é wéé
Wokanè te mba to sona loko ate mba na oma nanga nde cellule

Sé wa nu éé
Sé mba nu é…
Sé  wa nu Emma ooh
Sé mba nu é… Oh

Ô bomone nde mba O nguea até la fille de son père na musango wone
O wani nde mba buera até
Biana longuè ayo mba’ééé
To o ndol’a muto ka mba mbana boti idi batè é
To ndje ndo botedi no son elanè so mo na tenana su’éé osi dimbea
Ebandja wokanè mba te loko ate mba na oma nanga so nde cellule

Sé wa nu éé
Sé mba nu é…
Pé  wa nu Emma ooh
Pé mba nu é… Oh

Mba mo na langwedi wa na ayowo
Mba mo nasi beni ngudi’ é
Bukatè mulema mwena ayowo
Mutondi wa idiba na bulu é
O nyola nika o sokanè so mo um
To sona loko mba na
Mba na muna mwelè wokanè te mo loko ate
Osi dimbea na oma nanga nde cellule

Se wa nu’éé
Se mba nu’ éé
Se wa nu emma ooh
Se mba nu eeh .. Oh

Pé wa nu é
Sé mba nu ééh
Pe wa nu eh Emma
Sé mba nu eeh oh

Pé wa nu é
Sé mba nu ééh
Sé wa nu eh Emma
Sé mba nu eeh oh
Sé wa nu é
Sé mba nu ééh
Sé wa nu eh Emma oh
Pe wa nu éh oh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl