EKAMBI BRILLANT - Longue Lam Lyrics | Kamerlyrics
EKAMBI BRILLANT

Longue Lam

EKAMBI BRILLANT

Les Paroles de "Longue Lam" par EKAMBI BRILLANT

ECOUTER LA CHANSON

Ewèi é titi pè
É malanè mba o môny
Na titi mun’ inôn nâ na bènè mapupulan aah
Njé na jai nô   ôoh
O jéngèlè nya muléma aah
Njé na jai nô   ôoh
Bato bèsè ba ma bôlè wala aah

Longè lam iyeh
Longè lam iyeh
Longè lam ieyh (din pula pôn nyama aah)
Son a ndol’am iyeh
Osi dimbéya pôn mba ahh
Kè na ma wô ôoh

Biala mô bé o môny, na o muléma aah
Na ni sowa nde …mukambilan
Njé é bodi mba aah
Na timbi nô nde ka njo ooh
Né tè o ngéa aah
Lo ma lowa, lowa ndé mba aah

Longè lam iyeh
Longè lam iyeh
Longuè lam ieeh (din pula pôn nyama aah)
Son a ndol’am ieeh
Osi dimbéya pôn mba ahh
Kè na ma wô ôoh

Na sowa jita aah
Oa nu timsèlè mba nika aah
Mbâlè na muka mutèm
Bâ mende nôngô boja ahh
Bâta ndi bola aah
Musawédi mwé pon bèbè èèh
Loba lâ ndedi iih
Mô a mènè mâ mèsè bwam

Longè lam ieeh
Longè lam ieeh
Longè lam ieeh (din pula pôn nyama aah)
Son a ndol’am ieeh
Osi dimbéya pôn mba ahh
Kè na ma wô ôoh

Longè lam ieeh
Longè lam ieeh
Longè lam ieeh (din pula pôn nyama aah)
Son a ndol’am ieeh
Osi dimbéya pôn mba ahh
Kè na ma wô ôoh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl