BEN DECCA - Wé Mba Diye Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Wé Mba Diye

BEN DECCA

Les Paroles de "Wé Mba Diye" par BEN DECCA

Album: Nyong'a Mulema

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

We mba ndome o be mba dikom 
We pè muto na tondi nô 
O titi tè mba o mbasan 
Mongèlè mam pè mé nde mbungu éé
Oa mènè pon sô nde mba na tôndi nô 
Oa mènè pon  nde wé mba ndolo 
O titi tè mba nasi ben iyô 
Bulu na mwésé bé the ka pô éé

We mba ndome o be mba dikom 
We pè muto na tondi nô 
O titi tè mba o mbasan 
Mongèlè mam pè mé nde mbungu éé

Oa mènè pon sô nde mba na tôndi nô 
Oa mènè pon nde wé mba ndolo 
Osi lambè matoi o senga ngéa 
Oa pon sô nde wé ndol’am éé ooéé
Oa mènè wé pon mba tondi  
O titi tè mba na si ben iyô a muto
Mongèlè mam pè mé nde mpungu éé

We mba ndome o be mba dikom 
We pè muto na tondi nô 
O titi tè mba o mbasan 
Mongèlè mam pè mé nde mbungu éé

Oa mènè pon sô nde mba na tôndi nô 
Oa mènè pon  nde wé mba ndolo 
O titi tè mba na si ben iyô a muto
Bulu na mwésé be nde ka po ee oo éé
Ahii éé ahooo na wô
Ahii éé ahooo oa pon sô nde na tondi nô
Oa mènè wé pon mba ndolo 
O titi tè mba na si ben iyô a muto
Bulu na mwésé ben de ka pô ee oo éé
Ahii éé ahooo na wô
Ndolo mô nya bwa mba éé
Ahii éé ahooo a muto ooh oa pon sô nde wé ndol’am éé

Mba na senga oa mènè pon nde mba na tôndi nô 
Oa mènè pon sô nde wé pon mba ndolo 
O titi tè mba na si ben iyô a muto ooh
Bulu na mwésé bé ndé ka pô éé

Oa mènè pon sô nde mba na tôndi nô 
Oa mènè pon sô nde wé pon mba ndolo 
Osi lambè matoi o senga ngéa a muto 
Oa pon sô nde wé ndol’am iihéé
Ahii ahhooo ayo éé na ma wô 
Ndolo mô nya bwa mba éé
Ahhii éé ahii oa pôn sô nde wé ndol’a iiéé

Ahhii éé ahii ayo éé na ma wo
Ndolo mô nya bwa mba éé
Ahhii ahhoo oa pon sô nde wé ndol’ami éé
Mbana senga oa mènè pôn sô nde mba na tôndi nô 
Oa pon sô nde wé ndol’am iéé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl