BEN DECCA - Isôn Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Isôn (La Honte)

BEN DECCA

Les Paroles de "Isôn" par BEN DECCA

Album: Electron Libre

Année: 2017

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Nasi ta nongèlè na nika pata moto nde wé nô a muna tétè humm (sè isôn ieeh)
O nongi muna sôngô eeh
O puléa mô ekukudu
O pimba mo tén eeh hum ooh (wé pon nde mukanjo na ebapa eeh)

Ayo ooh hum
Mbana muna tétè ooh hum sè isôn ieeh (sè isôn ieeh)
Ombwa tè eeh ayo ooeeh
Mbana dina léna o bèni no eeh
Mbana ayé (di buki pon oa bambè eeh)
« … betinysédi ba longè »
« midongi mi ni kukwa mbô »

Sèna bongô bôngô eeh
O nongi moni o wèlè té buka mot’a bénama até muna tétè sè isôn ieeh (sè isôn ieeh)
O dangwa na moto idiba, o pulè mô ebiamu a muna tétè (wé pon nde mukanjo na ebapa eeh)
Ayo ooh Mbana muna tétè ooh hum sè isôn ieeh (sè isôn ieeh)
Nâ bwa nè eeh
Ayo ooh Mbana muna tétè ooh
O pudi ekukudu o wusè bona sôngô bèsè tééén
Ayo ooh  muna tétè ooh hum até sè isôn ieeh (sè isôn ieeh)
Na ndolo nyèsè na bènèn no pon oa eeh
O boli mba na nâ bulé mbend’a eeh
Mbana dina longô di buki  pon oa bambè eeh

Até,até, Até,até,Até,até,
(njai ya bongô eeh, e buki  nya dibum ieeh)
Na langwédi oa na eeh, oi dimbéa nika tô bunja eeh
(njai ya bongô eeh, e buki  nya dibum ieeh)
O ma désè tè oa mènè eeh , osi dibéa na o désè pè mbongo eeh
(njai ya bongô eeh, e buki  nya dibum ieeh)
Wèni wa eeh humm mbalè ni eeh bukatè eeh
(njai ya bongô eeh, e buki  nya dibum ieeh)

Na meya nde mbémbé na iihh bunya bwa nyabé tè (jaalé)
Na oa mo oa sontanè na aah até (jaalé)
Mambo ma ndutu tè bunya bwa nyabé tè até (jaalé)
Ao sontanè na ayo ooh até
Mbana oa nyola ndolo na dut inde oa na o biyé na  ayo ooh  até
Ebanja na nâ oa sebgé na eehii ayé ee
(njai ya bongô eeh e buki  nya dibum ieeh)
Mbalè ni eeh bukatè eeh
(njai ya bongô eeh e buki  nya dibum ieeh)
«  na langwédi oa  na o désè bongô na commun sens na ndol’a mbiya »
« aléa pè ndol’a oa mènè, sè tô mbomba mu »
« Njé o ma d ésè no bongo bongô esi ma bô tô bunya »
« la dibum la busa kiyèlè »
« oa senga pètè njai mô na mô »
(njai ya bongô eeh, e buki  nya dibum ieeh)
(njai ya bongô eeh, e buki  nya dibum ieeh)
Mbalè ni eeh , mbalè ni ee bukatè eeh
(njai ya bongô eeh, e buki  nya dibum ieeh)
« Guy MBONGO nyèsè pè e mbong’a dilamba »
(njai ya bongô eeh e buki  nya dibum ieeh)
Mbalè ni eeh , mbalè ni ee bukatè eeh
(njai ya bongô eeh e buki  nya dibum ieeh)
Oh « Guy SAME akwa aah, les 3G  »
Mbalè ni eeh , mbalè ni ee bukatè eeh
Njai ya bongô eeh e buki  nya dibum ieeh
(njai ya bongô eeh e buki  nya dibum ieeh)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl