SAURELLE YONDO - A mumi Lyrics | Kamerlyrics
SAURELLE YONDO
Les Paroles de "A mumi" par SAURELLE YONDO

Album: A mumi (Single)

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A mumi, o pon nde wé mba tika dikom
O bè pè yé wékédi yéna, mba na tôndi nô éé
A nya muléma oo, oa pon nde wé mba ka ebongw’a londô ooh
O bè bè so yé edima yéna, e ma suwèlè mba aa
Ebanaja na ponda iwô ôhh
O titi tè mba o mbasan 
Tétén am nyèsè é mla pungwéya ndé éé
Pukatè na o longè lèsè èè
O titi tè mba mbasan 
Tétén am nyèsè é mla pungwéya ndé mba
Na si ta pon sô na ma tôndô éé 

O léyè pon mba ndolo oo
O léyè pon mba o bè kôndji o diba aa
O léyè pè mba bè muyao oo
A ndol’am oo, o léyè pon mba ndolo oo
O léyè pon mba o bè kôndji o diba aa
O léyè pè mba bè muyao oo
Etond’am oo

Oa nde wé mba mèsè èè
Oa nde wé mba ka sango na nyango 
O bè pè mba dikom 
O bè mba ndomè, o bè pè mba ndolo 

Ndut’am yésè na munyèngè oa pôn nde o bi mô ôoh
Malôndô mam mèsè pè, na nyông’am oa pôn nde o bi ii
O bodi mba na bi nâ kumba muto nyé ndé o mbasan mwa mumi ii
Bodilo bwao pè  bwé ndé o ndabwao nya dibâ aa 

O pôtô ami ooh kè na ma wô na ndéngè éé
O pôtô ami ooh kè na ma wô na ndéngè éé
Ne t’éloigne pas de moi ami ooh
O pôtô ami ooh kè na ma wô na ndéngè éé
O pôtô ami ooh kè na ma wô na ndéngè éé
Ne t’éloigne pas de moi ami ooh
O pôtô ami ooh kè na ma wô na ndéngè éé
O pôtô ami ooh kè na ma wô na ndéngè éé
Ne t’éloigne pas de moi ami ooh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl