NKOTTI FRANCOIS - Eboko ye bobe Lyrics | Kamerlyrics
NKOTTI FRANCOIS

Eboko ye bobe (Le dehors est mauvais)

NKOTTI FRANCOIS

Les Paroles de "Eboko ye bobe" par NKOTTI FRANCOIS

Album: Eboko ye bobe

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na méya éé na méya éé
Na méya éé na méya éé
na méya nde longè lami éé
disi ben pon bétèmédi éé

Na méya éé na méya éé
Na méya éé na méya éé
na méya nde longè lami éé
disi ben pon bétèmédi éé

bulu bo windi tè 
kè wala la boite de nuit na hôtel 
o muwaso mwa dâ la bunya lé na di titi pè tô mbaki éé
na méya yéyé na méya éé
na méya éé na méya éé
na méya nde longè lami éé
disi ben pon bétèmédi éé

bana mun muyenga mwa bulu 
na ma wôlô pon mô 
na ma boléya nde nèini na mba pè na benè bami bétémédi
na méya yéyé na méya éé
na méya éé na méya 
na méya ndé longè lami éé
disi beni pon bétèmédi éé

muni muyenga mwa ngéa éé
na ma wôlô pon mô 
na kwéd tè diboa tô mwandéyè mba nivaquin a titi pè éé
na méya yéyé na méya éé
na méya éé na méya ooh
na méya ndé longè lami éé
disi beni pon bétèmédi éé

na méya yéyé yoyo na méya éé
na méya éé na méya 
na méya ndé longè lami éé
disi beni pon bétèmédi éé

eboko yé bobé éé oohh yé bobé 
of site he troung ooh  ooh he troung
bato ba mpong ba londi pon o ten éé ooh yé bobé 
eboko yé bobé éé oohh yé bobé 
of site he troung ooh  ooh he troung
bato ba mpong ba londi pon o ten éé ooh yé bobé 
eboko yé bobé éé oohh yé bobé 
of site he troung ooh  ooh he troung
bato ba mpong ba londi pon o ten éé ooh yé bobé 

 eta nde bunya bô o boso mba mermoz bar 
nen nô muna muto mô o bwambo bwa manyaka mô mènè mô 
na baisè nô mô na ohh, a ndom’am njé pè é dôdi 
wé nô o tôpô wamènè 
a sômbô nô masonga 
mô na mba na a desto son esèlè mba nika 
nai bi nde nèini na boléya nô 
nika o menè nô bisô o ngéa wanan
na muto a busi tè ebiamu, okèlè na mô a wèlè mbôti o nyolo
muyenga mwa ngéa, nôngô ngéa hotel 
timba o boite de nuit 
ba circuit na nika 
bulu bon sonjô tè na mô ala o ngéa mermoz 
a wasa njé éé client 
client nyé na a titi nô pè tô mbaki nga a mèndè o kusa 
njai na dibum, nika o mènè nô 
pong mwé pon o ngéa wanan ka yéna 
moto nôngi tè oa alanè oa 
a bodi tè oa bo bulu mènè lokili lotanu 
bwa, alo sô tè, o dâ lokoli lotanu bonè bunya bwao 
minya ma’a bupè o kwédi tè diboa o mènè pè mô éé kèmmm
bwa tô mwandè nivaquin a be pè éé kem a ndomam
o nyola nika nde na ma langwéya nô oa na 
ninkan né nô o wan nan 
na kusi tè nyam
nya nôngè mba, a jésè mba o bolongi bwao a kumwa jombwéa mba na mala nde
o nyola na mpong mu londi o boko wè èè
nika o mènè nô éboko yé bobé wèè 
out site he troung, he troung 
out site na jinja he troung
out site na jinja he troung
out site na jinja he troung
out site na jinja he troung
ehh eboko yé ndé caillou 

eboko yé bobé éé oohh yé bobé 
of site he troung ooh  ooh he troung
bato ba mpong ba londi pon o ten éé ooh yé bobé 
eboko yé bobé éé oohh yé bobé 
of site he troung ooh  ooh he troung
bato ba mpong ba londi pon o ten éé ooh yé bobé 
oohh yé pon bobé 
oohh yé pon bobé 
oohh yé pon bobé 
oohh yé pon bobé 
oohh yé pon bobé 
oohh yé pon bobé 
oohh yé pon bobé 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl