NKOTTI FRANCOIS - Makom ma mulema Lyrics | Kamerlyrics
NKOTTI FRANCOIS

Makom ma mulema (Les amis intimes )

NKOTTI FRANCOIS

Les Paroles de "Makom ma mulema" par NKOTTI FRANCOIS

ECOUTER LA CHANSON

Bélè bélè bélè so nkotti 
Bata bata bata sô toguy 
Bélè bélè bélè so nemro 
Bata bata bata pôn michel 
Bélè bélè bélè so johnny  
Bata bata bata sô hermes
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 

Bélè bélè bélè so chantal
Bata bata bata pôn leonel  
Bélè bélè bélè so maurice  
Bata bata bata pôn martin 
Bélè bélè bélè so clavin  
Bata bata bata sô cathy
Bélè bélè bélè so denis
Bata bata bata pôn bebey  
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 

Lo wala tè mwanyu muyenga lo kumwa bélè mina ma bato éé
O boko mwanyu ma mao lo kumwa tuba dina la nkotti éé
Makom na ébola mutowa 
Esèlè mba na yéngé, na tondi ebola machine éé
Esèlè mba na yéngé, na tondi ebola sapak éé
Esèlè mba na yéngé, na tondi ebola bordel éé
Esèlè mba na yéngé, iwalé iyalé iyalé 
Iyalé dima panikomba éé
Iwalé iyalé iyalé 
Ya  dsôl’éduwa compa éé…

Iméli iih ya i tabwé so mè  mwéitobwè éé
Numènu manu ngo sanja éé mei ta bwa éé
Wéwé mè itabwa aa éé ooh mwè itobo éé
Wéwé mè itabwa aa éé ooh mwè itobo éé
Wéwé mè itabwa aa éé ooh mwè itobo éé
Wéwé mè itabwa aa éé ooh mwè itobo éé

Lo wala tè mwanyu muyenga lo kumwa bélè mina ma bato éé
O boko mwanyu ma mao lo kumwa tuba dina la desto éé
Makom na ébola mutowa esèlè mba na yéngé, 
Na tondi ebola machine éé esèlè mba na yéngé, 
Na tondi ebola sapak éé esèlè mba na yéngé, 
Na tondi ebola bordel éé esèlè mba na yengé, 
Na tondi ébola musiki esèlè tô mba  nobé, 
Natondi ébola akwala éé esèlè mba na yéngé, 
Iwalé iyalé iyalé 
Iyalé dima panikomba éé
Iwalé iyalé iyalé 
Ya  dsôl’éduwa compa éé…

Iméli iih ya i tabwé so mè  mwéitobwè éé
Numènu manu ngo sanja éé mei ta bwa éé
Wéwé mè itabwa aa éé ooh mwè itobo éé
Wéwé mè itabwa aa éé ooh mwè itobo éé
Wéwé mè itabwa aa éé ooh mwè itobo éé
Wéwé mè itabwa aa éé ooh mwè itobo éé

Bélè bélè bélè so nkotti 
Bata bata bata sô toguy 
Bélè bélè bélè so nkotti
Bata bata bata pôn mémé
Bélè bélè bélè so coco
Bata bata bata sô jojo
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé 
Makomma muléma mani balabè éé
Bélè bélè bélè so nkotti

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl