NKOTTI FRANCOIS - Na mende kusa nu pepe Lyrics | Kamerlyrics
NKOTTI FRANCOIS

Na mende kusa nu pepe (Je trouverai un(e) autre)

NKOTTI FRANCOIS

Les Paroles de "Na mende kusa nu pepe" par NKOTTI FRANCOIS

ECOUTER LA CHANSON

Ihh ihh ihhh… ihh ihh ihhh 
Ihh ihh ihhh… ihh ihh ihhh 
Be sô kwala lo Nkotti a mangwa pètè 

Ndol’ami mô ongèlè na alo tè éé
Na mendè tika nika éé na mulamba éé
Nde mô a dimbéya na naalo tè o ngéa éé
Na mendè kusa nupèpè éé nu tôndi mba éé

Ndol’ami mô ongèlè na alo tè éé
Na mendè tika nika éé na mulamba éé
Nde mô a dimbéya na naalo tè o ngéa éé
Na mendè kusa nupèpè éé nu tôndi mba éé

Na biya tè na nika nde wé nô éé
Kè na si bodi oa muléma mwami éé à ndolo 
Ombwa tè nèni na timbi nô wèngè éé
To bétèmèdi bé si bè pè mba o longè éé 

Na biya tè na nika nde wé nô éé
Kè na si bodi oa muléma mwami éé à ndolo 
Ombwa tè nèni na timbi nô wèngè éé
To mukwè mba diya a si bè pè o longè éé 

Nga na ta nde na bambè bédèmo ba bobé bèsè éé
Na méméya pon nika o longè éé
Nde biya na di longè la wèngè éé
Mototè a beni lao diwusè éé
Biyana mba nde na bambè bédèmo ba bobé bèsè éé
Na méméya pon nika o longè éé
Nde biya na dini longè la wèngè éé
Mototè a ben lao diwusè éé ooh

Ihh ihh ihhh… ihh ihh ihhh 
Ihh ihh ihhh… ihh ihh ihhh 
Ngand’a mboa ni assiko

Nongèlè na na tombwanè sè na bôlônè ndé éé
Nongèlè na na tombwanè sè na bôlônè ndé éé
Na dimbedi pon nu muna bangan nu ma sibsè mba muléma o dibum na éé
Na dimbedi pon nu muna bangan nu ma sibsè mba muléma o dibum na éé
Na mba na kwala na éé wéwé éé ihi ooh mba ndé éé
Makom mam mala o boso mba pè na timba nde na mbusa éé
Makom mam mala o boso mba pè na timba nde mbusa éé ahhii ahhoo ahhi ahhoo

A Toto abéwa mba nding’angô nyésè éé
Nongèlè na na tombwanè sè na bôlônè ndé éé
Nongèlè na na tombwanè sè na bôlônè ndé éé
Na dimbedi pon nu muna bangan nu ma sibsè mba muléma o dibum na éé
Na dimbedi pon nu muna bangan nu ma sibsè mba muléma o dibum wo néé
Na mba na kwala na éé wéwé éé ihi ooh mba ndé éé
Makom mam mala o boso mba pè na timba nde na mbusa éé
Makom mam mala o boso mba pè na timba nde na mbusa éé
Makom mam mala o boso mba pè na timba nde na mbusa éé  
Makom mam mala o boso mba pè na timba nde mbusa éé ahhii ahhoo ahhi ahhoo

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl