JACKY KINGUE - We Lambo Lyrics | Kamerlyrics
JACKY KINGUE

We Lambo

JACKY KINGUE

Les Paroles de "We Lambo" par JACKY KINGUE

Album: Patou

Année: 2002

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Esèlè na mba pè  na tôpé a ndol’ami ooh
Esèlè na mba pè  na tôpé a ndol’ami ooh
Moto mô a titina a tikanè nyangi la éyala éé
Longè la nini wèngè lâ diyèlè na moto tè a bènè eyala éé
Engamè tèn sumwè tô na mba pè na bolé jongèlè lami éé

Bola to babô éyala a ndom’amio ooh
Moto mô a titina a tikanè nyangi la éyala éé

Longè la nini wèngè lâ diyèlè na moto tè a bènè eyala éé
Engamè tèn sumwè tô na mba pè na bolé jongèlè lami éé
Sowa tô eyèi na babô pè ba bolé jôngèlè labu son son ahh

Jé pôn nde tumba diwô ôhh
Esima pula miambo ooh
Di laté ngoto na mbo’asu pè etèmè wonja éé
Di lati tè mabiyè, tombwéya na nika ja longa nô mbo’asu
Nde o kananè eyala, ebè nde biya na wamènè ndé o bi bwambo oo

Iyo ooh njé mô yé njôm éé
Iyo ooh njé mô yé njôm’a nika 
Lambo manyaka mabola môngô ma boli bisô le ja na jubé éé (iyo ooh njé mô yé njôm’a nika)

Di lati tè mabiyè, tombwéya na nika ja longa nô mbo’asu
Nde o kananè eyala, ebè nde biya na wamènè ndé o bi bwambo oo (iyo ooh njé mô yé njôm’a nika)

A Timothée ooh a Timothée (Wé dingèlè)
A Timothée ooh a Timothée (Wé dingèlè)

A Timothée ooh a Timothée (Wé dingèlè)
A Timothée ooh a Timothée (Wé dingèlè)

Nde tô kumba jongèlè mô e wanea nde ao dingèlè
Osi dimbéa na jé pôn ndé tu mba 
Ekwada mbia pè e jai tè 
Jamngamènè nde o wè na moto tè mô a wané lao dibiyè éé

Nde tô kumba jongèlè mô e wanea nde ao dingèlè
Osi dimbéa na jé pôn ndé tu mba 
Ekwada mbia pè e jai tè 
Jamngamènè nde o wè na moto tè mô a wané lao dibiyè éé

Oohh dudu wé lambo éé

Oohh dudu wé lambo éé
Oohh dudu wé lambo éé

Youyou youyou wé lambo éé
Mbenga bala mô a kwalisanè oa éé
[…] pè a bola maléya aah
[…]mô a kwalisanè oa éé
[…] pè a bola maléya aah

Na ta na mènè na, nèi ta na mènè nika 
Nèi ta na menè na moto a ma tikanè eyala mômènè 
Na nyaka, na wô éé 
Na tika […]
Télè mba jombè, na biya bè nangwa ka kôsi éé

Oohh dudu wé lambo éé
Oohh dudu wé lambo éé aah 

Oohh dudu wé lambo éé
Oohh dudu wé lambo éé aah 

A Timothée ooh a Timothée (Wé dingèlè)
A Timothée ooh a Timothée (Wé dingèlè)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl