EMILE KANGUE Feat BLACK STYL - Mun' Ekwa Lyrics | Kamerlyrics
EMILE KANGUE

Mun' Ekwa (L'Enfant de Ekwa)

EMILE KANGUE Feat BLACK STYL

Les Paroles de "Mun' Ekwa" par EMILE KANGUE

Album: Disque Cousin

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mba mun’Ekwa né nde bôlô 
O katisè bato munja na éé ayowo 
Mba mun’Ekwa né nde bôlô 
O katisè bato munja  na éé ayowo 
Nde ba tungè nô o munè mundi éé
Ba ήimèlè mô na miendé na éé
Nde ba tungè nô o munè mundi éé
Ba ήimèlè mô na miendé na éé
Musima na nika e mala sô ndé bolè
Kè bôlô bo ma bènè ndiyo na ee o bodu éé
Musima na nika e mala sô ndé bolè
Kè bôlô bo ma bènè ndiyo na ee o bodu éé

Aah mun’ekwa oo osi linga éé
Nika ndé wasé e ma sawa nô ee ayo oo
Aah mun’ekwa oo osi linga éé
Nika ndé wasé e ma sawa nô ee ayo oo
Ndé ba dimbéa na éé
Muwanè bôlô matanga éé
Asi boi dina wé ayo oo
Ndé ba dimbéa na éé
Muwanè bôlô matanga éé
Asi boi dina wé ayo oo

Mba mun’Ekwa né nde bôlô 
O katisè bato munja  na éé ayowo 
Mba mun’Ekwa né nde bôlô 
O katisè bato munja  na éé ayowo 
Nde ba tungè nô o munè mundi éé
Ba ήimèlè mô na miendé na éé
Nde ba tungè nô o munè mundi éé
Ba ήimèlè mô na miendé na éé
Musima na nika e mala sô ndé bolè
Kè bôlô bo ma bènè ndiyo na ee o bodu éé
Musima na nika e mala sô ndé bolè
Kè bôlô bo ma bènè ndiyo na ee o bodu éé

Aah mun’ekwa oo osi linga éé
Nika ndé wasé e ma sawa nô ee ayo oo
Aah mun’ekwa oo osi linga éé
Nika ndé wasé e ma sawa nô ee ayo oo
Ndé ba dimbéa na éé
Muwanè bôlô matanga éé
Asi boi dina wé ayo oo
Ndé ba dimbéa na éé
Muwanè bôlô matanga éé
Asi boi dina wé ayo oo

Aah mun’ekwa oo osi linga éé
Nika ndé wasé e ma sawa nô ee ayo oo


 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl