NKOTTI FRANCOIS Feat BLACK STYL - Makossa Lyrics | Kamerlyrics
NKOTTI FRANCOIS
Les Paroles de "Makossa" par NKOTTI FRANCOIS

ECOUTER LA CHANSON

 
Makosa ma bolanè nde binyô njé éé (tô lâmbo)
Lo ma londè mitila o news papar bunya tè nyôlao éé
Makosa ma bolanè nde binyô njé éé (tô lâmbo)
Lo ma kamba madoi o élimba dikalo bunya tè nyolao éé

Makosa ma bolanè nde binyô njé éé (tô lâmbo)
Lo ma londè mitila o newspaper bunya tè nyolao éé
Makosa ma bolanè nde binyô njé éé (tô lâmbo)
Lo ma kamba madoi o élimba dikalo bunya tè nyolao
Ololo iyo éé (walanè mô pénda)
I yéié  (walanè mô pénda éé)
Ololo iyo éé (walanè mô pénda)
I yéié  (walanè mô pénda éé)

Makosa ma bolanè nde binyô njé éé (tô lâmbo)
Lo ma londè mitila o newspaper bunya tè nyôlao éé
Makosa ma bolanè nde binyô njé éé (tô lâmbo)
Lo ma kamba madoi o élimba dikalo bunya tè nyolao
Ololo iyo éé (walanè mô pénda)
I yéié  (walanè mô pénda éé)
Ololo iyo éé (walanè mô pénda)
I yéié  (walanè mô pénda éé)

Ma sésè binyô ngando éé
O boite de nuit
Na mandema  ma nyai na njai éé
Bûlu na mwésé éé

Ma sésè binyô ngando éé
O boite de nuit
Na mandéma ma nyai na njai éé
Bûlu na mwésé éé

Tô ngéa lôndô éé
Tétén na mitowa
Mâ ma bwésè binyô munyèngè éé
Mâ ma sibisè binyô miléma éé
Lo bèn nde njika lambo éé
O tèngènè mô éé
Lo bèn nde njika lambo éé
O jombwéa mô éé
Mbana lo bèn nde njika lambo éé
O tèngènè mô éé
Iyo lo bèn nde njika lambo éé
O jombwéa mô éé
Ololo iyo éé (walanè mô pénda)
I yéié  (walanè mô pénda éé)
Ololo iyo éé (walanè mô pénda)
I yéié  (walanè mô pénda éé)

Lo ma pula sô tè jondèlè misiki manyû éé
Binyô bola nika éé, isibè jombwéa makosa éé
Binyô pôngéya mô mumba ma wasé nyèsè  nyèsè
Nde soni soni lésèlè makosa musango éé, musango éé, musango éé …

A  NELLE EYOUM kwala lè éé ( musiki môngô nde bé nô wasa dimsè na)
A MOUELLE ITOM oa pè tôpô sô ( ébanja na jânde na la musiki o kamerun)
EBANDA Manfred  osi diya mbûsa éé ( ebanja na lao dini bolan pôn)
EPEE MBENDE oo wéma o sôngô éé (sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô éé)

A  NELLE EYOUM kwala lè éé ( musiki môngô nde bé nô wasa dimsè na)
A MOUELLE ITOM oa pè tôpô sô ( ébanja na jânde na la musiki o kamerun)
EBANDA Manfred  osi diya mbûsa éé ( ebanja na lao dini bolan pôn)
EPEE MBENDE oo wéma o sôngô éé (sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô éé)

« iya aa ngand’a mboa sô ni nongèlè BANGO DIKOLO SAGA, ba KOME NGOSSO o bédimo ba KOUM LOTIN ba nja na ba nja makos ma mboa ma aah »

EPEE MBENDE oo wéma o sôngô éé (sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô)
(sango o di nô éé ba ni kônônè bisô mô éé)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl