TOM YOMS - Amia Lyrics | Kamerlyrics
TOM YOMS

Amia

TOM YOMS

Les Paroles de "Amia " par TOM YOMS

Album: Sonny Days

Année: 1987

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Coucou amiam  ooh, amiam  ooh 
A munja mba, Coucou amiam  ooh 
Mba na bola maléya aah, amiam  ooh 
Wa pons ô nde mbamba aah, amiam  ooh 
Wa sô ka épémbéya aah ohh ami amiam ooh

Coucou amiam  ooh, amiam  ooh 
A munja mba, Coucou amiam  ooh 
Mba na bola maléya aah, amiam  ooh 
Wa pons ô nde mbamba aah, amiam  ooh 
Wa sô ka épémbéya aah ohh ami amiam ooh

mô o ni yômbô pon ndé mundi mwèsè èè 
Ohh amiam oohh, tô wuma séméya éé  amiam ooh
O duala lèsè oh ami ya mô wé djènè éé

mô o ni yômbô pon ndé mundi mwèsè èè 
Ohh amiam oohh, tô wuma séméya éé  amiam ooh
O duala lèsè oh ami ya mô na misô éé
Huuum 

Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami)  
Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami)  
Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami) 

Itambu a timbi buka lama aah 
Hum amia, amiam ooh wa wé sô mô wé jènè éé
Na tambu a timbi sô o buka lama aah 
Hum amia oa wèn sô mô na misô éé

mô o ni yômbô pon ndé mundi mwèsè èè 
Ohh amiam oohh, tô wuma séméya éé  amiam ooh
O duala lèsè oh ami ya mô wé djènè éé

mô o ni yômbô pon ndé mundi mwèsè èè 
Ohh amiam oohh, tô wuma séméya éé  amiam ooh
O duala lèsè oh ami ya mô wé djènè éé

Nde lôkô sô tô nyolo ami iih 
Longè lé pôn ndutu bwambi 
Bato ba mèndè yôyè oa aah 
Na ngéa nyé pôn ndutu 
Son’a muna ka oa 

Nde lôkô sô tô nyolo ami iih 
Longè lé pôn ndutu bwambi 
Bato ba mèndè yôyè oa aah 
Na ngéa nyé pôn ndutu 
Son’a muna ka oa, oa lowa mba éé, son’a muna ayé 

Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami)  
Aaami humm ami (Ami, ami ami, ami, ami)  

A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé
A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé (Ami, ami ami, ami, ami)  
A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé (Ami, ami ami, ami, ami)  
A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé (Ami, ami ami, ami, ami)  
A mbô da nde o mônjô éé, Oa wasa nd’éyadi éé (Ami, ami ami, ami, ami)  

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl