NGUEA LAROUTE - Merry et John Lyrics | Kamerlyrics
NGUEA LAROUTE

Merry et John ()

NGUEA LAROUTE

Les Paroles de "Merry et John" par NGUEA LAROUTE

Album: Merry & John

Année: 2002

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

NGUEA LA ROUTE – merry et john

INTRO :
Ah Joly Priso le chouchou
Ekôlôngôn é buki muna nyango
E bè na oa kè né  njé ?

Na bôlè boléa mumi
Bimbu oi langé
Bisô na mô éé  
Di ta pôn nde Merry na John
Masa ma botéa ébolo
Nde mô na mba na
Epolo wé nô wa éé
Yé pôn nde ya muto nu pèpè
Njé mô bomi ba wèngè
Bé nô dibalan
A bito bona nyangwam iiyéé
Loi boléa pè bomi bwam éé

Na bôlè boléa mumi
Bimbu oi langé
Bisô na mô éé  di ta pôn nde Merry na John
Masa ma botéa ébolo
Nde mô na mba na
Epolo wé nô wa éé
Yé pôn nde ya muto nu pèpè
Njé mô bomi ba wèngè
Bé nô dibalan
A bito bona nyangwam iiéé
Loi boléa pè bomi bwam éé

A bito lo ma boléa tè bomi bwam iiéé
Lo nôngô jangamènè
A bito lo ma boléa tè bomi bwam iiéé
Lo nôngô ponda
Ebanja bomi bé nô oa
Bé nde éyongolodi éé
Ba ma tukwa pè musônô mama oo
Bunya na bunya tè
Ebanja bomi bé nô oa
Bé nde éyongolodi éé
Ba ma tukwa pè musônô mama oo
Bunya na bunya tè èèh

Ahhh nyamgwam ii ooohéé
Sè sésé muléma éé
Ya pula nginya muléma wèlisanè bomi éé
Nyamgwam ii oooh
Sè sésé muléma éé
Ya pula nginya muléma wèlisanè bomi éé

O bébotédi ba ndol’asu
O ta pon nde o télè disô ôh
Na oa o wèlè mba tén iihhéé
O kanè pè na dina lam
Nde o nini wèngè èèhh (O nini wèngè éé)
O timbi nô o kus’ébolo oohh
(oa mô o timbi nô o kus’ébolo ooh)
Na timbi pôn nde oa aah
( Mba na timbi nde éé)
Etutan ya mwéndé éé
( étutan étutan wéé)
Ah nya muléma ooh
(ahh nya muléma ooh)
Ongèlè ni ponda tuwé éé
(Ongèlè tô ni ponda o ta nô tuwé éé)
Na také éé ( na také)
Mba mô na taki nô
Nde o nini wèngè èèhh
O timbi nô o kus’ébolo oh
Na timbi pôn nde oa aah
(Mba na timbi nde éé)
Etutan ya mwéndé éé
(Etutan étutan wéé)
Ah nya muléma ooh
(ahh nya muléma ooh)
Ongèlè ni ponda tuwé éé
(Ongèlè tô ni ponda o ta nô tuwé éé)
Na také éé ( na také)
Mba mô na taki nô

Njé mô nini wasé nyé nô na aah
O boli tèngè bwam iiyéé
O sukan’ a ponda aah
Mbana musawédi bobé ééh
Ah nya muléma ooh (ahh nya muléma oo)
Ongèlè ni ponda tuwé éé (ongèlè tô ni ponda o ta nô tuwé éé)
Na také éé ( na také)
Mba mô na taki nô

Ahh Désiré EKAMBI sè sésé o muléma
Ya pula nde nginya muléma  wélisanè bomi ééh
ALDO oohh sè sésé o muléma
Ya pula nde nginya muléma  wélisanè bomi ééh

A MAMA NGUEA prends ton courage DIX SUR DIX, 10/10, 10/10
Oi bôbô éé prend ton courage 10/10, 10/10, 10/10 é bahh
Aahhh NDOM’ EBENI ooh sè sésé o muléma
Ya pula nde nginya muléma  wélisanè bomi ééh
NDOME ooh sè sésé o muléma
Ya pula nde nginya muléma wélisanè bomi ééh
A MAMA NGUEA prend ton courage 10/10, 10/10, 10/10
Oi bôbô éé 10/10, 10/10, 10/10

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl