FA DIèSE - Yesu Na Tondi Ao Lyrics | Kamerlyrics
FA Dièse

Yesu Na Tondi Ao (Jesus Je T'aime)

FA Dièse

Les Paroles de "Yesu Na Tondi Ao" par FA Dièse

Album: Yesu Na Tondi Ao (Single)

Année: 2018

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Wéi na ngéngéti o môñ ba kwalisan mba o nyol’angô
Muna o dibum là nyango  a kwalisan mba o nyol’angô
Yésu é sangw’a bato o môñ wasé na bwindéa
Nyola nika nde na tèmè nô
Na lôngô nô é si bè isôn
Aah aah alleluia (Aah aah alleluia )

“É yésu wé sangwa bato bebolo bôngô bé manyaka”
“Na lèkè misô mam o môñ o jombwa ndol’ango o nyol’asu”
“na kwala na” (Aah aah alleluia )
“ é nya ndolo na tôndi oa” (Aah aah alleluia )

Wéi na ngéngéti o môñ ba kwalisan mba o nyol’angô
Muna o dibum là nyango  a kwalisan mba o nyol’angô
Yésu é sangw’a bato o môñ wasé na bwindéa
Nyola nika nde na tèmè nô
Na lôngô nô é si bè isôn
Aah aah alleluia (Aah aah alleluia )

“Hum a tétè loba la bwindéa »
« Wé nya ndolo na tôndi oa »

(Yésu na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(Yésu na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)


Tô é bè nde o bunya bwa kwéd’am (son nyola na na tôndi oa)
Tô é bè nde na  kwédi (son nyola na na tôndi oa)
To bè nde njika mikékisan, to o mbémbé
Son son o si diya mba
Biya nâ na tôndi oa éé
(Yésu na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(Yésu na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)

Tô é bè nde o bunya bwa kwéd’am (son nyola na na tôndi oa)
Tô é bè nde na  kwédi (son nyola na na tôndi oa)

To bè nde njika mikékisan, to o mbémbé
Son son o si diya mba
Biya nâ na tôndi oa éé
(Yésu na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(Yésu na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)

Tô é bè nde o bunya bwa kwéd’am (son nyola na na tôndi oa)
Tô é bè nde na  kwédi (son nyola na na tôndi oa)
To bè nde njika mikékisan, to o mbémbé
Son son o si diya mba
Biya nâ na tôndi oa éé
(Yésu na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(Yésu na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
Na tôndi  ao, Na tôndi oa éé)
(mbalè na tôndi ao, Na tôndi  ao, Na tôndi oa aah)
Na tôndi oa éé
Na tôndi aahh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl