EKAMBI BRILLANT - Musungedi Lyrics | Kamerlyrics
EKAMBI BRILLANT

Musungedi (Le Sauveur / The Savior)

EKAMBI BRILLANT

Les Paroles de "Musungedi " par EKAMBI BRILLANT

Album: Djambo's djambo's

Année: 1977

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Uuuuhhh
 Na sènga ngoso nya  wa o moñ wonè  
uuuhhhh
 Lambè toî élôngi yé

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Na lomabè nde na tétè nya moñ
O sûnga batuwédi iih
Mutôpéd’a mudi a si ben édubé éé
Ekombw’asu ya njo ooh

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

 Lo ma kanè tè
Iwiyè na nginya aah
Ndengè nya longè
E malanè binyô ôhh
Njai na dibumbé bé pôn oa bèbè èèh
Ya ya na mba son

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

Musûngédi (musûngédi)
Né nde musûngédi (musungédi)
Na pôi nde o sûnga binyô
Son lo si bwa mba aah

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl