BEN DECCA - Moumbalè Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Moumbalè

BEN DECCA

Les Paroles de "Moumbalè" par BEN DECCA

Album: Electron Libre

Année: 2017

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Didisè mwéndé mwa bololobo, mwalé na yô, mwa timba nde ninka

Huumm, ayo mba eeh, ayo ee, ayo ooh
Nun moto nyéna nyu sengisè muléma mwami bobé nan
Mô nu eeh ayo ooh
Mbana nu nyéna nyu léyè pètè mba ndolo
Mbana mô nu eeh
A ma papa ngéa, na longè lam mbôlè eeh
Bè nde na oa ahh
A ma sabanganè oa ahh
Na bwam mwésé tô bulu
Esibè na oa aah
Na o kolé, na o pungwé, na o nyawé, na o nyaké na aah
Ayé o ma bélè na MOUMBALE nu
(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè a tondi bobé eeh)
(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè osi kéka bobé eeh)

« Mônô, sabanganè lambo lôngô »
Huum nyéna nu ma sabanganè iyô yôngô  bulu
O sokanè mô loko eeh, muto  mbalè nu
Nu ma timsè bana bôngô nginya eeh
Sambanganè mô eeh, moumbalè nu

(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè a tondi bobé eeh)
(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè osi kéka bobé eeh)

O mènè tè musiya mwa ndolo, bélè mô
Langwéa mô na  munyèngè tô nè
Sèna je te jure eeh
Mba munyèngè ayo ooh
Langwéa mô bé biala ba ndolo
Na ei bwa bongô kè etum na oa ebanja nâ
(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè osi kéka bobé eeh)
(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè osi kéka bobé eeh)


(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè na tondi mô eeh)
(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè osi kéka bobé eeh)

O ma bélè tè mo bulu tè  eeh
Kwala nde : ndolo eeh, ndolo eeh
Bulu na mwésé londè mo matoi na biala ndolo
Mbana, humm ndolo eeh
Mbana (moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè a tondi bobé eeh)
(moumbalè nu, moumbalè nu ee , moumbalè osi kéka bobé eeh)

Ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh
Ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh
(bwemja aah) ambé asè  (bwemja aah)
Mbana bambè asè  (bwemja aah)
Bambè asè  (bwemja aah)
Osi kéka bobé moumbalè nu ahhh   (bwemja aah)
Mbana bambè asè  (bwemja aah)
Bambè asè  (bwemja aah)
Mbana bambè asè  (bwemja aah)

« ngand’a mboa pon ni mbana ambè asè »
Ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh
Ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh
Baléya mo bé biala
Ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh
Ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh, ndolo eeh
(bwemja aah)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl