NDEDI DIBANGO - Ituwedi Lyrics | Kamerlyrics
NDEDI DIBANGO

Ituwedi

NDEDI DIBANGO

Les Paroles de "Ituwedi" par NDEDI DIBANGO

Album: Best Of, Vol. 1: Epapala

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ituwéd’a muna i éé
Na jai lamba nèi ma pula békwadi
Ituwéd’a muna i éé
Na nyôlôm  lamba éé nèi ma wasa békwadi

Huumm Ituwéd’a muna i éé
Na jai lamba nèi ma pula békwadi
Ituwéd’a muna i éé
Na nyôlôm  lamba nèi ma pula békwadi
O mboko mw’anyû mwa mao
békwadi banyû bé éé
Bé ma tèngè nè mba aa
O mboko mw’anyû mwa mao
Békwadi banyû bé éé
Bé ma tèngè nè mba aa

Na ma kanè nde loba bunya tè na
A batéyé mba longè éé
Na ma bélè nde loba bunya tè na
A batéyé mba longè éé

Humm Ituwéd’a muna i éé
Na jai lamba nèi ma pula békwadi
Ituwéd’a muna i éé
Na nyôlôm  lamba nèi ma wasa békwadi
O mboko mw’anyû mwa mao
Békwadi banyû bé éé
Bé ma tèngè nè mba aa
O mboko mw’anyû mwa mao
Békwadi banyû bé ma tèngè nè mba aa

Na ma kanè nde loba bunya tè na
A batéyé mba longè éé
Na ma bélè nde loba bunya tè na
A batéyé mba longè éé

A dangwa a tibèlè
A dangwa a tibèlè
A dangwa a tibèlè
A dangwa a tibèlè
Jôkilam jôkam
Jôkilam jôkam
Jôkilam jôkam
Jôkilam jôkam
A dangwa a tibèlè
A dangwa a tibèlè
A dangwa a tibèlè
A dangwa a tibèlè

Minya ma wéngè  a iyo ooh mi tombi bobé éé
Na jâmba jita
O nongô ponda o nôngô jangamènè éhé éhé ééh
Minya ma wéngè  
A iyo ooh mi tombi bobé éé
Na jâmba jita
O nongô ponda o nôngô jangamènè éhé éhé éé

A mama , a mama ooh
O dangwa o biya
Mulémb’angô pè é nde oa o tanga la mwéndé éé
A mama , a mama ooh
O dangwa o biya
Mulémb’angô pè é nde oa o tanga la mwéndé éé
A mama , a mama ooh
O dangwa o biya
Mulémb’angô pè é nde oa o tanga la mwéndé éé
A mama a mama ooh
Mubèné é nde doi diwô
Baisè uwèlè babô nika éé éé éé
A mama a mama ooh
Mubèné é nde doi diwô
Baisè uwèlè babô nika éé éé éé

A mama a mama ooh
Mubèné é nde doi diwô
Baisè uwèlè babô nika éé éé éé
A mama a mama ooh
Mubèné é nde doi diwô
Baisè uwèlè babô nika éé éé éé


Minya ma wéngè  a iyo ooh mi tombi bobé éé
Na jamba jita
O nongô ponda o nôngô jangamènè éé éé éé
Minya ma wéngè  a iyo ooh mi tombi bobé éé
Na jamba jita
O nongô ponda o nôngô jangamènè éé éé éé

A mama , a mama ooh
O dangwa o biya
Mulémb’angô pè é nde oa o tanga la mwéndé éé
A mama , a mama ooh
O dangwa o biya
Mulémb’angô pè é nde oa o tanga la mwéndé éé
A mama , a mama ooh
O dangwa o biya
Mulémb’angô pè é nde oa o tanga la mwéndé éé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl