NGUEA LAROUTE - Bebango Ba Ndolo Lyrics | Kamerlyrics
NGUEA LAROUTE

Bebango Ba Ndolo

NGUEA LAROUTE

Les Paroles de "Bebango Ba Ndolo" par NGUEA LAROUTE

Album: Be Bango Ba Ndolo

Année: 2012

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Bulu tô iyô mwésé na sunjuméa 
Ngô’a  bobé nd’ewugudi mba éé
ndolo ndé diyèdi mba ben’i bébango
O ciel nde sû la mambo lé nô éé
Bulu tô iyô mwésé na sunjuméa 
Ngô’a  bobé nd’ewugudi mba éé
ndolo ndé diyèdi mba ben’i bébango
O ciel nde sû la mambo lé nô éé

Ndolo nyé nde ka madiba ma mulôlôkô 
Ninè ponda pè ka ndomgw’a kankang 
Esi mésèlè miléma musango 
Ninè ponda lô ninè ponda pè misôdi éé
Ndolo nyé nde ka madiba ma mulôlôkô 
Ninè ponda pè ka ndomgw’a kankang 
Esi mésèlè miléma musango 
Ninè ponda lô ninè ponda pè misôdi éé

Ndolo pô nyé yén’épasa mundi 
Mô ndé m’ édiyèlè mba béni bébango 
Nde munja mu ndènè mô mwabi bisô 
Nasi beni ndiyo o wala bupè mô ééh
Ndolo pô nyé yén’épasa mundi 
Mô ndé m’ édiyèlè mba béni bébango 
Nde munja mu ndènè mô mwabi bisô 
Nasi beni ndiyo o wala bupè mô ééh

Longuè lé ndutu à mumi ooh
Pond’émala di bupè mô éé
Kwédi nyé bèbè ayé o’i dimbéya 
Na di bolé jésèlè mambo ma wasé éé
Longuè lé ndutu à mumi ooh
Pond’émala di bupè mô éé
Kwédi nyé bèbè ayé o’i dimbéya 
Na di bolé jésèlè mambo ma wasé éé

Diyo ninè ni tèm nyé o jéngèlè oa éé
Na oa o timbé o ndongamènè pè mba 
Misô mènè ndé lé mbong’ a ndol’asu 
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé
Diyo ninè ni tèm nyé o jéngèlè oa éé
Na oa o timbé o ndongamènè pè mba 
Misô mènè ndé lé mbong’ a ndol’asu 
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé

O méngèlè pè njé kè longè lèsè di éé
Lé ésungu ndé ngéa nyé bwaba 
O sengèlè kiyèlè tèmè jalé diboki
Pomanè munyègè mu bomsanèlè bisô 
Ndiyo ninè ni tèm di bomsanè sô jalé 
O munè mundi éé mwa saw’ ékombwa ndolo
Bisô mènè ndé lé mbonga à ndol’asu 
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé éé

O méngèlè pè njé kè longè lèsè di éé
Lé ésungu ndé ngéa nyé bwaba 
O sengèlè kiyèlè tèmè jalé diboki
Pomanè munyègè mu bomsanèlè bisô 
A mumi mbana ndiyo é tèm nde éé 
 Obwa té nyé ndé o jéngèlè oa 
Ndé ee lé mbong’à ndol’asu  
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé éé
A mumi mbana ndiyo é tèm nde éé 
 Obwa té nyé ndé o jéngèlè oa 
Ndé ee lé mbong’à ndol’asu  
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé éé 

O méngèlè pè njé kè longè lèsè di éé
Lé ésungu ndé ngéa nyé bwaba 
O sengèlè kiyèlè tèmè jalé diboki
Pomanè munyègè mu bomsanèlè bisô 
A mumi mbana ndiyo é tèm nde éé 
 Obwa té nyé ndé o jéngèlè oa 
Ndé ee lé mbong’à ndol’asu  
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé éé 
A mumi mbana ndiyo é tèm nde éé 
 Obwa té nyé ndé o jéngèlè oa 
Ndé ee lé mbong’à ndol’asu  
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé éé 

O méngèlè pè njé kè longè lèsè di éé
Lé ésungu ndé ngéa nyé bwaba 
O sengèlè kiyèlè tèmè jalé diboki
Pomanè munyègè mu bomsanèlè bisô 
A mumi mbana ndiyo é tèm nde éé 
 Obwa té nyé ndé o jéngèlè oa 
Ndé ee lé mbong’à ndol’asu  
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé éé 
A mumi mbana ndiyo é tèm nde éé 
 Obwa té nyé ndé o jéngèlè oa 
Ndé ee lé mbong’à ndol’asu  
Longè lé nginya jésèlè bobé bwa wasé éé 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl