TOUKOULEUR - Makossa Lyrics | Kamerlyrics
TOUKOULEUR

Makossa

TOUKOULEUR

Les Paroles de "Makossa" par TOUKOULEUR

ECOUTER LA CHANSON

Mâ (sima)
Mâ (sima ma)   
Mâ (sima dikosa )
Papa   ni gagné  mama makosa éé (ni gagné mama makosa) 
Mama    ni gagné  papa makosa éé (ni gagné papa makosa)
Deux à deux, deux à deux, deux à deux … 
Deux à deux, deux à deux, deux à deux … 
 Ih ôh senga tè 

Wé ééh ahiyo mba ndé  sésé éé
ahiyo mba ndé  sésé éé
ahiyo mba ndé  sésé éé
ahiyo mba ndé  mum’am nu éé, ma derniere soussou 
Mum’am nu éé, ma derniere soussou
Yé mô bobé a ma pungwéa éé
Yé mô bobé a ma pungwéa éé
Ka mba nde na bèni njôm ô ka katy nde a bèni njôm éé
Ka mba nde na bèni njôm mba mô na mèndè nô biya éé

Wé ééh ahiyo mba ndé  sésé éé
ahiyo mba ndé  sésé éé
ahiyo mba ndé  sésé éé
ahiyo mba ndé mbana  mum’am nu éé, ma dernière soussou 
Mum’am nu éé, ma dernière soussou
Yé mô bobé a ma pungwéa éé
Yé mô bobé a ma pungwéa éé
Ka mba nde na bèni njôm ô ka katy nde a bèni njôm éé
Ka mba nde na bèni njôm mba mô na mèndè nô biya éé

 Ala aah (nèi mala)
Go (i not be go)
Kènè (….)
 
Mumi na boli nô na a bè moto wèngè 
Mô nâ na mala nde (aie aie na mala nde)
Mô na na timbé o mboa asu 
Dibongo lam lèsè 
Mô lâlo pon de o mbôlôn éé
Yèiyèi bani tôndô mô ndolo  ba bîto ba ngéa 

Mumi na boli nô na a bè moto wèngè 
Mô nâ na mala nde (aie aie na mala nde)
Mô na na timbé o mboa asu 
Dibongo lam lèsè 
Mô lâlo pon de o mbôlôn éé
Yèiyèi bani tôndô mô ndolo  

 Tô o dîpa, tô o lowa 
Na ma bè nde oa a mumi o wôndi, o wôndi nyolo angô
Tô o dîpa, tô o lowa 
Na ma bè nde oa a mumi o wôndi, o wôndi nyolo angô
Oa mô oa batéa nde mba ndolo éé
Ndolo ton amour 
Oa mô oa batéa ncde mba nyongi éé 
Mbana nyong’angô
Wé nde mum’ami éé 
Né nde munjâ angô
Bisô na oa na tè na o bwindéa o mboa wani éé


Monsieur Mamadou ne bossait jamais 
Monsieur Mamadou wowo  n’était qu’un chômeur
Maintenant que j’ai postulé un peu partout ooh
A ni lowa mba 
A ni dîpa mba éé
 A ni lowa mba 

Monsieur Mamadou ne bossait jamais 
Monsieur Mamadou wowo  n’était qu’un chômeur
Maintenant que j’ai postulé un peu partout ooh
A ni lowa mba éé

A NDO ooh to nja nu saki mô a lémbè éé
A ndolo ndo a ndo ooh a kéké na a lémbè éé
A soukousousé éé soukkousé … 
A soukousousé éé soukkousé …  
Mama j’ai envie … envie 
Papa j’ai envie … envie

Quand tu miserais (personne n’était)
Quand tu souffrais (…)
Quand tu miserais (personne n’était)
Quand tu souffrais (…)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl