GRACE DECCA - Mbonj'a Longe Lyrics | Kamerlyrics
GRACE DECCA

Mbonj'a Longe

GRACE DECCA

Les Paroles de "Mbonj'a Longe" par GRACE DECCA

Album: Appelle-moi princesse

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ na jôngé 
Benyèngèn bé ma wanèyè mba longè ee
 
Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ pinbédi ii 
O songwanè tè kè na ma panè mbéa aah

Mwèbè mwéna mu longabè sô 
Muni kuméya wasé ee
Tô madiba masi londi pè o tongo ooh
Oh nâ di bwa nè ee

Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ pinbédi ii 
O songwanè tè kè na ma panè mbéa aah

Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ na jôngé 
Benyèngèn bé ma wanèyè mba longè ee
 
Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ pinbédi ii 
O songwanè tè kè na ma panè mbéa aah

Papa mô nâ nasi péla tô lambo 
O njé né nô jènè èèh
Mama mô nâ nasi tôpô tô lambo 
Oh na di bwa nè èè

Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ na jôngé 
Benyèngèn bé ma wanèyè mba longè ee
 
Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ pinbédi ii 
O songwanè tè kè na ma panè mbéa aah

Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ na jôngé 
Benyèngèn bé ma wanèyè mba longè ee
 
Waséya mba mbonji njéna 
Ni ma télèyè mba mombè, ma muléma 
Nâ pinbédi ii 
O songwanè tè kè na ma panè mbéa aah

Waséya mba…
Waséya mba…

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl