NKOTTI FRANCOIS - Na ma timba Souza Lyrics | Kamerlyrics
NKOTTI FRANCOIS

Na ma timba Souza (Je rentrerai )

NKOTTI FRANCOIS

Les Paroles de "Na ma timba Souza" par NKOTTI FRANCOIS

Album: Na ma timba Souza

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

To wala nde Jedu éé, o timba la mbengè éé, bepasi ba wasé bèsè
Biya tè nde na bunya bô éé o mendè tè nde bènè éé
Nyong’a timba o mboa éé, na ndé éé
To wala nde Jedu éé, o timba la mbengè éé, bepasi ba wasé bèsè
Biya tè nde na bunya bô éé o mendè tè nde bènè éé
Nyong’a timba o mboa éé, na ndé éé

To o kusa pè sô nde  minam ma nyai na nya i éé o mwen ékombo
Nde misima mena mi ma wa o mboa éé kè osi bol inde tô lambo éé
To o kusa pè sô nde  minam ma nyai na nya i éé o mwen ékombo
Nde misima mena mi ma wa o mboa éé kè osi bol inde tô lambo éé
Ee ee abanja na bunya bwéna nu sango éé
A mende nô o pula na o yé na mô éé 
Ba ni wana tè oa o mwèn ékombo éé
Na oa walé, bama menè sèlènde  tombanè oa o mbo’angô 
Biya na o mala pôn yuyu yu uuh  
E abanja na bunya bwéna nu sango éé
A mende nô o pula na o yé na mô éé 
Ba ni wana tè oa o mwèn ékombo éé
Na oa walé, bama sèlè kombè oa o mbo’angô 
Biya na o mala pôn yuyu yu uuh  

Mba pè na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé
Mama yômbô tô o wan éé, mba mô na môngèlè mbo’am iiéé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé
To na nama  pon nde o mwen ékombo, mba na môngèlè nyam oo éé
Na mala ooh iyo na mala éé ooh
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé

Mboa nyé nde mboa éé mba mô na môngèlè nyami ooh éé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo Souza ni yai mba éé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé

To na nyaka pon nde towèni éé mba mô na môngèlè mbo’ami ooh éé
 Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé
Mboa nyé ndé mboa éé mba mô na môngèlè Souza ooh éé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo Souza ni yai mba éé
Mboa nyé ndé mboa éé mba mô na môngèlè Souza ooh éé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé

Mboa nyé nde mboa éé mba mô na môngèlè nyami ooh éé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo Souza ni yai mba éé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé
Mboa nyé ndé mboa éé mba mô na môngèlè Souza ooh éé
Na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé

Mba pè na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé
Mba pè na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo mboa ni yai mba éé
Mba pè na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo Souza ni yai mba éé
Mba pè na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo Souza ni yai mba éé
Mba pè na mala éé oo iyo na mala 
Na ma timba éé ooh iyo Souza ni yai mba éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl