JOE ETONDEY - Ndol'Asu Lyrics | Kamerlyrics
Joe Etondey

Ndol'Asu (Notre Amour (Notre aimé))

Joe Etondey

Les Paroles de "Ndol'Asu" par Joe Etondey

Album: Ndol'Asu (Single)

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Nga munyengè mô ôh 
Mu ma tiba o mbo’asu
Nga munyengè mô ôh 
Mu ma tiba o mbo’asu
Bandolo ésè ndutu mènè 
Ni masinèlè bisô miléma 
Bandolo ésè ndutu mènè 
Ni masinèlè bisô miléma 

(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala dî biyé 
(wé étônd’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala oi nanganè

Di sengi nde miango éé
Mbana na jô bémbé 
Sena étônd’asu nde yé lôkômè na  

Di sengi nde miango éé
Mbana na jô bémbé 
Sena étônd’asu nde yé lôkômè na  aah

(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala dî biyé 
(wé étônd’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala oi nanganè

Tô diboa la mwénya éé
Oa mô oi bowé
Nde kwédi mô, e nôngô nde oa mpampa
Tô kwéd’a maya oa mô oi wô
Nde o pomanè diya bisô nyuwé
Nyuwé éé nyuwé éé, mba na iyo ooh nyuwé éé
Nyuwé sè nyuwé bondenè éé
Nyuwé éé nyuwé éé, mba na iyo ooh nyuwé éé
Nyuwé sè nyuwé bondenè éé

Musiki son lôkô môngèlè 
Iyo ooh ngoso sengisè manyolo 
Musiki son lôkô môngèlè 
Iyo ooh ngoso sengisè manyolo 
Iyo wé éé musango

Nga munyengè mô ôh 
Mu ma tiba o mbo’asu
Nga munyengè mô ôh 
Mu ma tiba o mbo’asu
Bandolo ésè ndutu mènè 
Ni masinèlè bisô miléma 
Bandolo ésè ndutu mènè 
Ni masinèlè bisô miléma 
 
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala dî biyé 
(wé étônd’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala oi nanganè

(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala dî biyé 
(wé étônd’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala oi nanganè

(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
(wé etond’asu, iyo ooh etônd’asu)
Kwédi mô é nôngi oa 
Oa pè wala dî biyé 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl