DJENE DJENTO - Débroussailler Lyrics | Kamerlyrics
DJENE DJENTO

Débroussailler

DJENE DJENTO

Les Paroles de "Débroussailler" par DJENE DJENTO

ECOUTER LA CHANSON

Ponda bôlô bo poi nô na éé
Oa mô o sungi nde bé biaté éé
Nde o dimbéa na ébé yé nde masôngô ôhh
O ma kata tè munja mwa mbengè na mudi mu ndenè éé
Oi ma tombwanè tô lambo éé

Ponda bôlô bo poi nô na éé
Oa mô o sungi nde bé biaté éé
Nde o dimbéa na ébé yé nde masôngô ôhh
O ma kata tè munja mwa mbengè na mudi mu ndenè éé
oi ma tombwanè tô lambo éé

Ponda bôlô bo poi nô na éé
Oa mô o sungi nde bé biaté éé
Nde o dimbéa na ébé yé nde masôngô ôhh
O ma kata tè munja mwa mbengè na mudi mu ndènè éé
oi ma tombwanè tô lambo éé

Ponda miôlô mi tungè nô na éé
Na ni nyaka nde na isibi pè nga bétia nga bémunè mô bé bamban oa aahh dû oohh
Aaahhhhh dû oohh

You not try me again again
Adu oohh (na ma lô éé)
Adu oohh (na ma lô éé)
Adu oohh (na ma lô éé)
Adu oohh (na ma lô éé)

Débroussailler, débroussailler (le cultivateur)
Débroussailler, débroussailler (le cultivateur)
Débroussailler, débroussailler (le cultivateur)
Débroussailler, débroussailler (le cultivateur)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl