PRINCE NDEDI EYANGO - Ko Iyo Lyrics | Kamerlyrics
PRINCE NDEDI EYANGO
Les Paroles de "Ko Iyo" par PRINCE NDEDI EYANGO

Album: Ko Iyo (Single)

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A muna na bi pôn na o sengi sésé
O sengi sésé ponda nalo nô éé
A muna na bi pôn na o sengi sésé
O sengi sésé ponda nalo nô éé

A muto na bi pôn na o sengi bobé éé
O sengi bobé ponda nalo nô éé
O wôndi nde nyolo na aah
Kô iyô budu éé ndolo (kô iyô budu uh)
Kô iyô budu oa nde mba na tôndi nô (kô iyô budu uh a ndolo)
Kô iyô budu éé ndolo (kô iyô budu uh)
Kô iyô budu oa nde mba na tôndi nô (kô iyô budu uh a ndolo)

Maloko masu éé osi dimbéya pôn mô
Bényengèn basu a ndolo osi dimbéya pôn mô
Maloko masu éé osi dimbéya pôn mô
Tô na pôtô nè éé oa nde mba na kiyè nô 
A ndol’ami ooh oa nde mba na pôsi nô 
Tô na pôtô nè éé oa nde mba na pôsi nô

A ndol’am na bi pôn na wé bôngô jita 
Wé bongô nyola mba na pôtô éé 
A ndo oo na bi pôn na wé taka muléma 
Wé nde taka nyola na na pôti éé
O wôndi nde nyolo na 
Mba na o wôndi nde nyolo ooh

Kô iyô budu éé ndolo (kô iyô budu uh)
Kô iyô budu oa nde mba na tôndi nô (kô iyô budu uh a ndolo)
Benè musango o muléma
Kô iyô budu oa nde mba na tôndi nô (kô iyô budu uh a ndolo)

Ohh tô na bè nde wèni oi bwa bôngô 

 mabola masu éé
Oi dimbéya pôn mô 
Tô na pôtô nde nèni oa nde mba na kiyè nô 
A ndol’ami ooh osi bwa bôngô son 
Maloko masu éé a onde o biyédi mô
Tô na bè nde nèni éé
Oa nde mba na kiyè nô 
O bènè éé bit oba dôdi nô 
Nde madôlô môngô mé nde tobô tobô
Tô bè nde na bit oba bi jipè ooh
Di jipè longô lé ndé tobo tobo
Ao éé, oa éé (oa éé)
Ao éé, oa éé (oa éé)
Wé nde mba o muléma 
Mbana wé pôn nde mba o muléma na bo
Mbana wé pôn nde mba o muléma na bo

Ao éé, oa éé (oa éé)
Ao éé, oa éé (oa éé)
Oohh wé nde mba o muléma na bo
Mbana wé pôn nde mba o muléma na bo
Mbana o sôdi nde pôn nde mba o muléma na bo

Ombwè tè nè bito ba dodi nô
Nde di dôlô longô lé nde tobo tobo
Tô bè nde na bito ba bi nde jipè o
Nde di jipè longô lé nde tobo tobo
Ombwa tè nèni bit oba bi nô ngando ooh
Nde ma ngando môngô mé nde tobo tobo

Ao éé, oa éé (oa éé)
Ao éé, oa éé (oa éé)
Oohh wé nde mba o muléma na bo
Mbana wé pôn nde mba o muléma na bo
Mbana o sôdi nde pôn nde mba o muléma na bo

Ombwè tè nè bito ba dodi nô
Nde di dôlô longô lé nde tobo tobo
Tô bè nde na bito ba bi nde jipè o
Nde di jipè longô lé nde tobo tobo
Ombwa tè nèni bit oba bi nô ngando ooh
Nde ma ngando môngô mé nde tobo tobo

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl