HERVE NGUEBO - Diba La Bobé Lyrics | Kamerlyrics
HERVE NGUEBO

Diba La Bobé (Mauvais Mariage)

HERVE NGUEBO

Les Paroles de "Diba La Bobé" par HERVE NGUEBO

Album: Multicolor

Année: 2018

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

O bébotidi ba ndol’asu
Asè munyèngè mwéna mu tâ éh
Sèna oa wé nô o oa
O wuti nde nyand’angô ôhh
O pula o kwata mba aah

O bébotidi ba ndol’asu
Asè munyèngè mwéna mu tâ éé
Mumi ooh
Sèna oa wé nô o oa
O timbi nde nyama bwaba
O pula o laba mba aah
 
Mba na wèndisanè o oa éé
A mumi éé
O pond’angô ya ndéngè
Wèngè o timbi nô o jènè mwayé ééééh
O timbi nde ka wudu éé
Na ebol’ angô ya musomba aah

Esôdisôdi na mbémbé  o muléma éé
Ndutu nyé mba o tétén
Nja mô sô nu ma sungè mba
Na biya tè na nika nde dibâ mô lé nô éé
Kè na sasumwè o ébamba  pap’ami  éé

Ebango  muléma éé
Mbalè éé ndutu mô na mô éé

Esôdisôdi na mbémbé o muléma éé
Ndutu nyé mba o tétén
Nja mô sô nu ma sungè mba
Na biya tè na nika nde dibâ mô lé nô éé
Kè na sasumwè  o ébamba  pap’ami  éé

O bébotédi mba ndol'asu éé

E ta nde ya topsi banana na bélolo bunya tè

Tô na mâ mèsè éé a mumi éé
Na wèlisanè oa éé

O bébotédi ba ndol'asu éé
Osi tâ o bia nyuma nyuma 

Nde na nyaki ndé na éé
Miango môngô mi londi 
O mundi mwa Bon'Ebela bèsè éé

Ba nènè nde oa na ngondéd'a bito 
Lo mala sopa longè o Elisée wonè éé

Na dina longô lèsè pè éé 
Di ma jâmanè o elimb'a dikalo ya kamerun

O ni wa tè mboa bulu éé 
O kô mba nyolo ka ngila éé
Esè lambo éé

Nde na nyaki ndé na éé wèngè éé 
Oa pè nd'ékwad'a mission 
Bunya na bunya tè éé

Ba nènè ndé oa na éyom'a pompom girl 
Lo mala sopa nyômô 
O tongo lâ munja mwa yupwé wonè 

Na dina longô lèsè pè éé 
Di ma jâmanè o elimb'a dikalo ya kamerun

O ni wa tè mboa bulu éé 
O kô mba nyolo ka ngila éé
Esè lambo éé  

O ni wa tè bépolo bongô
O pumwa mba nyolo ka ngila éé
Esè lambo éé 

Esôdisôdi na mbémbé o muléma éé
Ndutu nyé mba o tétén
Nja mô sô nu ma sungè mba
Na biya tè na nika nde dibâ mô lé nô éé
Kè na sasumwè  o ébamba  pap’ami  éé

 

A muto o séya éé
O séya pè mbémbé  son éé

Esôdisôdi na mbémbé o muléma éé
Ndutu nyé mba o tétén  (Ndutu nyé mba muléma éé mbalè éé)
Nja mô sô nu ma sungè mba
Na biya tè na nika nde dibâ mô lé nô éé (Mba mô na biya tè)
Kè na sasumwè  o ébamba  pap’ami  éé

"Na biya tè a pô ndé sukan' a ponda"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl