JEAN PIERRE ESSOME - Sabitou Lyrics | Kamerlyrics
JEAN PIERRE ESSOME
Les Paroles de "Sabitou" par JEAN PIERRE ESSOME

Album: Femme du voisin

Année: 1998

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Julie  ooh
O ma takisè mba o nyol’a njé éé
Mabola môngô ôhh
Ma nyakisan’ ékombo éé
Ba bola maléa o sima sénga éé
Oa mô bupè longè lôngô
Héhéhé na tè na o bwindéa éé

A Julie  ooh
O ma takisè mba o nyol’a njé éé
Mabola môngô ôhh
Ma nyakisan’ ékombo éé
Ba bola maléa o sima sénga éé
Oa mô bupè longè lôngô
Héhéhé na tè na o bwindéa éé


Nika  oa mô wéngisanè o titi pè ison’a muna
Bakala mba tôndô  bésèlè sô mba musango
Na si ma pula pè o bènè sés’a muléma o sengi
kwésè sô jombè lôngô yétèna  o diya o tôndi mba

Nika  oa mô wéngisanè o titi pè ison’a muna
Bakala mba tôndô  bésèlè sô mba musango
Na si ma pula pè o bènè sés’a muléma o sengi
kwésè sô jombè lôngô yétèna  o diya o tôndi mba

A quoi sert l’argent dans les mains d’un insensé.
Mon ami Jean Lambert Nang me posait la question

Yétèna oa nde o kwè longè lam a mumi tuma musinga na wô
Na wô a mumi tuma musinga éé

Yétèna oa nde o kwè longè lam a mumi tuma musinga na wô
Na wô a mumi tuma musinga éé

Yétèna oa nde o kwè longè lam a mumi tuma musinga na wô
Na wô a mumi tuma musinga éé

Aratata tatatatatatatata….
Aratata tatatatatatatata….

Ndolo, ndolo e bôi tè  éé, Kè môni mu bôi
Môni pè mu bôi tè éé, Kè ndolo é bôi
Ndolo, ndolo e bôi tè  éé, Kè môni mu bôi
Môni pè mu bôi tè éé, Kè ndolo é bôi

Yômsè mô na, yômsè môna
Yômsè mô ka mami dada
Wana môna, wana mô na
Wana mô ka tunèdi
Yômsè mô na, yômsè môna
Yômsè mô ka mami dada
Wana môna, wana mô na
Wana mô ka tunèdi

Aratata tatatatatatatata….

Beli banyu ba kwata nde bé bôlè ndol’asu éé
Bunya tè mutango na wôlô
O wu sabitou, o timbi sabitou oa mènè tô simsè la nyolo
Wana oa nde o buki bito bèsè o mundi éé

Bekwadi banyu ba kwata nde bé bôlè ndol’asu éé
Bunya tè mutango na wôlô
O wu sabitou, o timbi sabitou oa mènè tô simsè la nyolo
Wana oa nde o buki bito bèsè o mundi éé

Ayé  a môngèlè tè nde lambo bina mbia mwao ooh
A  môngèlè tè nde lambo bina mbia mwao ooh
Nde mutam esèlè mba dangwanè mbôt’a mbîndo
Nde mutam ésèlè mba aah
Nai mapula pè éé héhé éé
Nai mapula pè éé oh oh oooho
Nai mapula pè éé héhé éé
Nai mapula pè éé oh oh oooho

Ndolo, ndolo e bôi tè  éé, Kè môni mu bôi
(levez levez les mains, balancez, balancez… a gauche, à droite…)
Môni pè mu bôi tè éé, Kè ndolo é bôi
Ndolo, ndolo e bôi tè  éé, Kè môni mu bôi
Môni pè mu bôi tè éé, Kè ndolo é bôi

Yômsè mô na, yômsè môna
Yômsè mô ka mami dada
Wana môna, wana mô na
Wana mô ka tunèdi
Yômsè mô na, yômsè môna
Yômsè mô ka mami dada
Wana môna, wana mô na
Wana mô ka tunèdi

Bekwadi banyu ba kwata nde bé bôlè ndol’asu éé
Bunya tè mutango na wôlô
O wu sabitou, o timbi sabitou oa mènè tô simsè la nyolo
Wana oa nde o buki bito bèsè o mundi éé

Bekwadi banyu ba kwata nde bé bôlè ndol’asu éé
Bunya tè mutango na wôlô
O wu sabitou, o timbi sabitou oa mènè tô simsè la nyolo
Wana oa nde o buki bito bèsè o mundi éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl