EBOA LOTIN - Martine Lyrics | Kamerlyrics
EBOA LOTIN

Martine (Martine)

EBOA LOTIN

Lyrics for "Martine" by EBOA LOTIN

Album: Besombe / Martine

Year: 1968

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

To weni na mende no o jene wa e
A Martine o mulema mwam mu mende nde jumba
Ñingo ñe nde o wa ngeka ngeka
Bia na mongo ma ngokolo
Nde o songele na o wekabe tobo tobo na bane
Di bi na o sangi muto
O bi pe topo frenci indene
Ñola nika nde weinse no mulema mongo
Ka sonja’a Bambara
Nalo nde o joba ndinga’am e o o o o
Ebiamu’a buña o Bonantone iye
O ten nde o kakaneno mba ndolo ni ndene e
Na bo diba lam ñol’angô
Sena wa we nde wondo mba
E se sese Martine o, na sengi pon na o ben ewande
Nde o peye pe mitowa na bakala e
A nuni muna muto oo, o tondi moni buka moto
Woko e se lambo
Ebiamu na poi te pepele wa
Na si ma bomane o wa mboa ñu
Mutowa mu nongi nde wa, ke na tem bone buña
E se ebabadi iyi wo
O nika e ta mba mabadi mena
Na puli o donda misea e
Na ta na pula buma mbembe woko e se lambo
Na si ben kolongone ñô belam
Nde na timbi nde o be musoked’a moto
Ke ye nde na na dimbeye oa
To na sese ñese na mende keka lakise wa e
A Martine o nde na si mende dimbea wa we e e se humm sese e

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl