BEN DECCA - Juju Makossa Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Juju Makossa

BEN DECCA

Les Paroles de "Juju Makossa " par BEN DECCA

Album: Devolution

Année: 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Longéa mba éé longéa mba éé
Longéa mba éé longéa mba ahoo 
Ahooo éé Longéa mba éé longéa mba aah
Béba béba Longéa mba éé longéa mba
Iyo éé Longéa mba éé longéa mba
Longéa mba éé longéa mba ahoo 
Ahooo éé Longéa mba éé longéa mba aah

Batétè ba wu nô wo éé
Ba sengi nkumbé o madiba 
Mbana éé batétè éé bawu nô wo éé
Ngand’a méngu ba wana mô o sawa douala éé 
Béba béba Longéa mba éé longéa mba
Iyo éé Longéa mba éé longéa mba
Ngand’a batè ni 
Longéa mba éé longéa mba
Nasi ma longô nyéngè o bodi nô mba o nyola ngoso pon na som éé

O lugu ooh o lugu ooh 
O lugu ooh o lugu ooh 
I dont tire, i dont tire, i dont tire 
I dont tire, i dont tire, i dont tire 

Humm when i see you we your skin you shake 
I like to see where your body you shake
When i see you we your skin you shake 
You shake like this  

Longéa mba éé longéa mba éé
Longéa mba éé longéa mba ahoo 
Ahooo éé Longéa mba éé longéa mba aah
Béba béba Longéa mba éé longéa mba
Iyo éé Longéa mba éé longéa mba
Longéa mba éé longéa mba ahoo 

Na kas inde ni ngoso na lalanè mô o boso 
O mboa su pon sô léngèlè na éé (Longéa mba éé longéa mba éé)
A Nellè Eyoum ooh (Longéa mba éé longéa mba éé)
Bebengu ban dolo béni nyimèlè mba éé 
Longô pètè éé
Mengu man wa sô mé sibanè mwendi monda mô
Bana, di bongwé mba na makosa masu 

Dipéya mba dikosa éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dikosa éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 

Dipéya mba dikosa éé dibéya mba mô 
Dipéya mba diloko éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dikosa éé dibéya mba mô 
Dipéya mba diloko éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô 
Dipéya mba dilambo éé dibéya mba mô

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl