EBOA LOTIN - Na Tondi Nika Lyrics | Kamerlyrics
EBOA LOTIN

Na Tondi Nika (J'aime ça)

EBOA LOTIN

Les Paroles de "Na Tondi Nika" par EBOA LOTIN

ECOUTER LA CHANSON

Na Tondi nika biso na oa disi ma kwala nô 
Na ma boa pon nde bè munyengè nika wé nô étum na mba éé
Na Tondi nika biso na oa disi ma kwala nô 
N atondi muto nasi ma da dâ léna a mipè nô o
O somo tè bébobolo na békoki bena a manda nô o ngéa 
Mba na bai mut onde na dangwanè mbot’a mbindo o mundi éé
Na ma tila nde malondô bépolo n’edubé na mba pè bai 
(Lingala)
Hummm hummm 
(Lingala)

Nai ma pula pè oa
Nai ben pè nyong’angô
Beya na dii nô o konda o mbo’angô 
Ya beisè ngônd’a diba éé
Njé pè o méya nô, njé pè oa méya nô 
Misôdi o ma koma nyalam éé ma dimsè pemsan a miôlô
Njé pè o méya nô, njé pè o ma buma nô mbémbé
Misôdi o ma koma nô éé 
Ma nyimèlè médi ma munja 

(Lingala)
Hummm hummm 
(Lingala)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl