NKOTTI FRANCOIS - Retrait'a mbamba Lyrics | Kamerlyrics
NKOTTI FRANCOIS

Retrait'a mbamba (La retraite de la légèreté )

NKOTTI FRANCOIS

Les Paroles de "Retrait'a mbamba" par NKOTTI FRANCOIS

ECOUTER LA CHANSON

A ndom’ami nya moto oa pè senga maléya 
Nika wé nô o dangwa osi bola wamènè salaka 
A ndom’ami nya moto oa pè senga maléya 
Nika wé nô o dangwa osi bola wamènè salaka 
Bènè nyôngô mô nyéna nu mendè biyè éé
Nga o ma da’a, nga o ma’a bôtô éé
Nga o ma nyû wo nga o ma boa éé

Bènè nyôngô mô nyéna nu mendè biyè éé
Nga o ma da’a, nga o ma’a bôtô éé
Nga o ma nyû wo nga o ma boa éé

Osi nôngô pè tô longè la muyenga 
Walo tè na nunè o timba pè na nunè éé
Ebanja na bato bèsè ba bôlè tè o biya oa aa
O ma sambwa nde 
O nôngi pètè éé, ndé o si biyé muwèlè oa mô dibum’iéé 
Mun’angô pè asi ben bétèmédi
O koka lao a ma kumwa nde o taka éé
Wamènè pè o ni sôlô tè bodun’iéé
Tô mubaisè pè oa how much a titi pè éé
Wamènè pè o ni sôlô tè bodun’iéé
Tô mubaisè pè oa how much a titi pè éé

O ma timba pon ndé ka épémbeya o mundi éé
Na nya njako, ébanja na osi ta pon o bomsanè retrait angô nya bodun’éé
Oa mô o ben tè nyangô o mundi a ndom’amii oo sanganè mô éé
Ebanja na retrait a mbamba nyé bobé éé
Oa mô o ben tè nyangô o mundi a ndom’amii oo sanganè mô éé
Ebanja na retrait a mbamba nyé bobé éé
Tô mô a bè bon nde nya tuwé éé
A ndom’amii oo sanganè mô éé
Ebanja na retrait a mbamba nyé bobé éé
Tô mô a bè pon sô nde nèini éé a ndol’ami ooh wèlisanè éé
Ebanja na retrait a mbamba nyé bobé éé
Nyé bobé éé a ndolam ooh nyé bobé éé
Nyé bobé éé a retrait a bamba nyé bobé éé
Nyé bobé éé a ooh nyé bobé éé
Nyé bobé éé a retrait a bamba nyé bobé éé
Nyé bobé éé a muna ooh nyé bobé éé
Nyé bobé éé a retrait a bamba nyé bobé éé

Oa mô o ben tè nyangô o mundi a ndom’amii oo sanganè mô éé
Ebanja na retrait a mbamba nyé bobé éé
Tô mô a bè bon nde nya tuwé éé
A ndom’amii oo sanganè mô éé
Ebanja na retrait a mbamba nyé bobé éé
Tô mô a bè pon sô nde nèini éé a ndol’ami ooh wèlisanè éé
Ebanja na retrait a mbamba nyé bobé éé
Nyé bobé éé a ndolam ooh nyé bobé éé
Nyé bobé éé a retrait a bamba nyé bobé éé
Nyé bobé éé a ooh nyé bobé éé
Nyé bobé éé a retrait a bamba nyé bobé éé
Nyé bobé éé a muna ooh nyé bobé éé
Nyé bobé éé a retrait a bamba nyé bobé éé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl