BEN DECCA - Yé Nde Mba Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Yé Nde Mba

BEN DECCA

Les Paroles de "Yé Nde Mba " par BEN DECCA

Album: Makossa Phoenix

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mumi ooh, ndol’ami ooh
Mum’am ioohh, ndol’ami ooh ayé  
Né o senga bekwadi ikoli o nyol’angô ôhh
Bé o tôpô midu jita mbana o tengènè oa aah
Né o senga bekwadi ikoli o nyol’angô ôhh
Bé o tôpô midu jita mbana o tengènè oa aah
Nde ngon’ibudu na nôngi sô bedomsédi, naalabè babô ôhh
Wéé éé yé nde oa 
Ba tôpé tô njé ndé mundi, na tôndi pon sô nde 
Ba nyawé oa dina o mundi, 
Mba na tôndi nde oa, na boa nde oa 
Tô wala nde tô njika su la wasé, na wasa nde oa aah
 O nyol’angô 
Ba nyawo mba dina mundi, na kasi pôn sô
Ba lowa mba dina mundi, mba na kasi pôn 
Na tôndi nde oa 
To nala nde to njika su la wasé, na wasa nde oa aa
Ba nya mba dina mundi, na kasi pon sô 
Na dina la éléma lésè mba na kasi mô, na kusi mô 
To nala nde to njika su la wasé
Mumi ooh, ndol’am iooh

Tuta misôndi môngô a ndolo 
Bimba misô etumi wonè ahii
Ebanja na ba mô na pôsi nde oa 
Na mutuni bwam’i tô bobé 
O ndutu tô o munyengè 
Mbana muto ooh yè nde oa 
Ba tôpé tô njé o mundi éé na oi senga pon sô  
Tô ba nyawa pôn nde mba mundi mba na oi senga 
Na tôndi oa, 
Tô ébè nde na njé wamènè pôn sô nde wé mba tika ndolo ooh
O nyol’angô pon sô 
Longè mô la pôn mba mbolè, a muto oa 
Munyengè mwé pôn mba na tè na ndôkôlôkô wonè 
O nyola ndolo, oa mô boli nô mba éé
Mbana muto ooh yé nde nde oa  
Ba tôpé tô njé o mundi éé na oi senga pon sô (nèi ma senga éé)
Ndolo o boli nô mba, bondènè tô nè èè
Ebuki pon sô mba o bambè to esanja e titi na mba mô na suwèlè mô ôh  
Na tôn do oa (humm na boa oa éé, na tondi oa éé)
Na boa oa aa (na tôndi oa a ndolo)
Ayé éé wé éé na tôndi pè na oa aa (wé muléma mwam’i éé, na dubè nde wamènè mô éé)


 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl