FISTON TOKOTO - Muka Mwam Lyrics | Kamerlyrics
FISTON  TOKOTO

Muka Mwam

FISTON TOKOTO

Les Paroles de "Muka Mwam" par FISTON TOKOTO

Album: La Différence (Maxi Single)

Année: 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Muka mwam mwé nde na 
Oa nde o bè munj’am 
Na mba pè nènènè pon sô ka moto
Muka mwam mwé ndé na 
Oa nde o bè muj’am 
Na mba pè nènènè pon sô ka moto

Muka mwam mwé ndé na
Oa mô obâ ndé mba 
Na mba pè nènènè pon sô ka moto
Muka mwam mo mwe ndé na
Oa mô o bè nde na mba 
Muléma mu kwalisanè mba 
Na oa nde wé mèsè èè 
A munj’am ii ooh
Eé a muto ooh

 mbia môngô mu sési oa muto oo
Mba na doli mumi na na sangi bedèmo éé ayo ooh
Makom môngô pè ma sési mba a muto oo
Bé pè muyengè èè 
Na di bè mwémba aa
Muka mwam mwé ndé na 
O tikè bè munj’am 
O ponda bobè tô o ponda bwam
Oa pè o bè jènè mènsè èè muto oo
 
Mba na ma bola oa aa
Nin nyol’am nyèsè èè
Na ma bola oa mô ôhh
Mba na ma bola oa aa
Nin nyol’am nyèsè èè humm
Nyol’am nin oa nôngô mô éé
A muto oo
Mba na ma bola oa aa
Nin nyol’am nyèsè èè
Mba na ma bola oa

Mona mo a léyè mba tôndô éé
A batédi pè mba bédubé éé
A léyè pè mba njé yé ndolo éé
Nyé ndima, nyé na ndôki 
Nyé pè mboma aa

Mba na ma bola oa aa
Nin nyol’am nyèsè èè
Na ma bola oa mô ôhh
Mona mo a léyè mba tôndô éé
A batédi pè mba bédubé éé
A léyè pè mba njé yé ndolo éé
Nyé ndima, nyé na ndôki 
Nyé pè mboma aa

Mba na ma bola oa aa
Nin nyol’am nyèsè èè humm
Nyol’am nin oa nôngô mô éé

Mba na ma bola oa aa
Nin nyol’am nyèsè èè
Mba na ma bola oa

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl