ARKANGE DE PETIT PAYS - Bolongui Lyrics | Kamerlyrics
ARKANGE DE PETIT PAYS
Les Paroles de "Bolongui" par ARKANGE DE PETIT PAYS

Album: Marie De Magdala

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ndol’a mbalè pè e sibi mimbu 
Ndol’a mbalè pè esi bi bodun
Bodun la vieillesse

Tô e bè nde bébowa eet
To e bè nde betamba eeh
Ndol’ami mô é dôli nde na oa ééh
To bè nde bébowa éé
Tô e bè nde o mutibé 
Muléma mwami mô mu tingamè nde na oa éé

Mulema mwam’i éé mu ma taka pôn éé
Mulema mwam’i éé mu ma taka pôn éé

Tô e bè nde bébowa eet
To e bè nde betamba eeh
Muléma mwam éé mu si ma pôsô pôni ooh
Na pôsi nde yam édun’éwôngô éé ooh (Ndolo é si ben mibu éé)
Na pôsi nde yam édun’a moto éé ooh (Ndolo é si ben mibu éé)
Na pôsi nde yam édun’a moto éé ooh
Masu ma ponda nde ma beni njômi ôh 
Masu ma ponda nde ma beni njômi a muto éé oo
Masu ma ponda nde ma beni njômi éé
Masu ma ponda nde ma beni njômi a muto éé oo
Masu ma ponda nde ma beni njômi éé

Tôngô i mendè o busa oa mulopo o nyol’a ndolo 
A janéa la musombo

Na longédi oa bolongi éé 
Bolongi bwa ndolo 
Na oa pè o panamè éé  (Na oa pè o panamè éé)
Na longédi oa bolongi éé 
Bolongi bwa ndolo 
Na oa pè o panamè éé ka banè éé 

Miango ma ndol’asu mi bianè wasé nyèsè 
Di kusi pè makôbi éé
Makôbi ma nyai na nyai éé
Maléya ma nyangwa muna 
Mé nde pon na 

Na sangédi oa njangi, njang’a tumba 
Na oa pè o pusé dina éé (Na oa pè o pusé dina éé)
Na longédi oa bolongi éé, bolongi bwa ndolo 
Na oa pè o panamè éé
A sangédi oa njangi, njang’a tumba 
Na oa pè o pusé dina éé ka banè
Na sangédi oa njangi, njang’a tumba 
Na oa pè o tombé ésimo éé a yowo, esè sésé eeh
Sè sésé, sè sésé éé bekwadi ban dolo
Esè sésé esè sésé ésè sé éé bekwadi ban dolo
Esè sésé esè sésé ésè sé éé bekwadi ban dolo

Na longédi oa bolongi éé, bolongi bwa ndolo 
Na oa pè o panamè éé
A sangédi oa njangi, njang’a tumba 
Na oa pè o tombé ésimo éé a yowo, esè sésé eeh
A sangédi oa njangi, njang’a mumbwa éé
Na oa pè o léyè nyolo éé o sawa duala
Sawa duala ekombwa mwayé na léyè la nyolo

Na sengi maléya ma bato éé (Maléya ma bato éé)
Na na sumwé bana ba wuba o muléma éé ( bana ba wuba éé) 
Mbana mba na sengi maléya ma bato éé (Maléya ma bato éé)
Na na sumwé bana ba wuba o muléma éé ( bana ba wuba éé) 

Na sengi maléya ma bato éé bat oba nyai na nyai
Na na sumwé bana ba wuba o muléma éé ( bana ba wuba éé) 
Na longédi oa bolongi éé, bolongi bwa ndolo 
Na oa pè o panamè éé
Na longédi oa bolongi éé, bolongi bwa ndolo 
Na oa pè o kwayamè éé
Na longédi oa bolongi éé, bolongi bwa ndolo 
Na oa pè o kwayamè éé
A sangédi oa njangi, njang’a mumbwa éé
Na oa pè o tombé esimo éé

A muto ooh oi diya mba éé (oi diya mba éé)
Osi diya mba éé (oi diya mba éé)
Osi diya mba éé (oi diya mba éé)
Osi diya mba éé (oi diya mba éé)
Oi diya Arkange éé (oi diya mba éé)

Obi na bésoka ba n dolo 
Besi ma langwabè o ntélélé
Nde basu o timbi nde o bondè mô éé
Nde basu o timbi ndé  o tandè mô éé

O bi na miango ma ndolo mi si ma langwabè o béyidi 
Nde masu o timbio nde nyasè mô éé

Na sengi maléya ma bato éé (Maléya ma bato éé)
Na sengi maléya ma bato éé (Maléya ma bato éé)
Na sengi maléya ma bato éé ayowo (Maléya ma bato éé)
Na sengi maléya ma bato éé (Maléya ma bato éé)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl