ACLEM WAWA - Mbééé (Non) Lyrics | Kamerlyrics
ACLEM WAWA

Mbééé (Non)

ACLEM WAWA

Les Paroles de "Mbééé (Non)" par ACLEM WAWA

Album: Mbééé (Single)

Année: 2018

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ahaaahhh hey hey hey le monstre kaël...!!!
Loh moff, c'est Aclem le Monstre Bamoun

[REFRAIN]:
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)

[COUPLET 1]
Es'que le yamo connait même ce qu'on appelle la beauté ?!!
Es'que c'est facile alors de yamo et ya-bad le nom "bb" ?!!!
Peux tu win que le fils du boss te parle de pauvreté?!!!
Mais quand on a faim es ce qu'on refuse la nchop ?!!
Mebà nā nvé pô megbié chi be zié mi na ivè pe fā mebà nvé ...?( mbéee!! !)
Mún yùonou ne yîmô mbe bichú ne yîpàh pe ká túh kë nte mekié...?     (mbéee)
Ngà lúome nká nyi pô nte nkúbā , pe nfú mûn ne kêne mbù apúa nkùket mebà éh sàsuah nku bum wi tùm nvē mône nké pe nviā mbú yire mône túo tāhtā chi fuā ne mambā ?!!!(mbéee)
Tuô nte pouô apî mbùô mā wî ?!!!(mbéee)
Túo nte fù lî i nsèn yāh lî ?!!!(mbéee)
Pu nkű méh nte lî adùàh pe pîgna nte nrū chi njap mî a chi chú wî ?!!!(mbéee)
Nga mbé túo lôh nyi ajanahh ?!!! (mbéee)
Nga wúot nrwèn túo nyî ajanahh ?!!! (mbéee)
Chi mô nà be chū pe mî apêm mà nyinyi ou pi yùon  nyinyi chiechú ne ?!!!(mbéee)
Mô mún nà be mî yia njū pehn ou fà chùom î nsiet nga yù pehn kà ndî njap mbë ?!!! (mbéee)
Pū kà yūon me pe tùo nchî pehn ne lîmén chi kpàhî pôpo pà jamàh ne ?!!! (mbéee)
Pū kà yûon me mún nfà chi fiére ?!!! (mbéee)
Mbūm mgbů puo mùn chi yi nkapme mbié ne ?!!! (mbéee)
Pū kà yûon me ti chié lam pe  tàh mbùô pirien chi njah me mbùô po yi jîih ne ?!!! (mbéee)
A ndi nga tame c'est wawa qui a dit ça
Pà périka takùo putnenùn pô  njômjom
Pù ma pèm mi tuô mbe jùonùn po yié yūkàm
Pû yi bà po wawa mà nyia po nte màhpam !!! (mbéee)
Yūm pe chi nyîi ou piche mi c'est comment!!!
Yūm pà me yūm mà nzié gna a jū pebà !!!
Ou tùo yi denua chi yuonà nbi tûme nchū nbi pé ranemimà mi ou yitnà mbû a yèt màhh ?!!! (mbéee)

REFRAIN
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)

[ COUPLET 2 ]
Mômùn gnût chipe guêt mbé ne ?
Mùn chêrù chi ou be ziép ne?!!!(mbéee)
Pefée mùn zié nou ngou liejû mi yia ngúgnou chipem mi ou fúgni ne bé  ne ?!!!(mbéee)
Pû yuone me a.b.c chi a mbe ne "b" ne
nga tôtū pe gnūrut lichi pe josé ne
Limùn pe valentin chi pe tūot ne "v" ne
Mômùn gnūrut ti njü yùô pe fà ou tu mgbàé ne ?!!! (mbéee)
Pe ria pe fū pehn ne pehn, à yetne pe yûon mbouo me fú ne chikpôme ?!!!(mbéee)
Pū ka yûonme nga nvē chah ipe nvē chah mbe yàhne chah yūme mbùô chi gnôme?!!! (mbéee)
Pe fà mùn yûh payûh ti yômme?!!! (mbéee)
Chü pesèn gnôme pibe ndom me ?!!! (mbéee)
Nga yû pehn ndî kpomme?!!! (mbéee)
Pouon chû nte jū pe fū ne fôm me ?!!! (mbéee)
Pû kà yùonme pe nvē mône nte jū i touo ndî chi pi fū nàhchi ne māmā ?!!!(mbéee)
Ou pà tûmnsié feben pi gnàh chourou pe mgbûmte yú pamômme?!!!(mbéee)
U yié mùn douala chî tàhche njimôm me , firàh mgbūne gnúarú ce n'est pas le moment  ?!!!(mbéee)
Rienùn ne pà périka chi a mbo mc mbûbam désormais pe chi fûa pô ne monstre bamoun
Yirhh ...han !!! Loh moff !!!

REFRAIN
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!!
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)
Me bë rié pú pem mi mbéee !!! *(mbéee)

[COUPLET 3]

Es  ce que quelqu'un peut te yamo et refuser que tu lui rendes visite ?!!! (mbéee)
Es ce que les faveurs se demandent avec les tons agressifs?!!! (mbéee)
Seule le menteur connait la vérité dites-moi es ce que je mens alors?!!(mbéee)
Es ce que c'est facile de trouver une ngo à facebook qui n'est pas étudiante?!!!(mbeee)
Toujours chez la tantine !!! (mbéee)
Toujours chez le tonton !! (mbéee)
Quand elle veut alors que tu lui nchoko les ndo es ce que à l'heure là il y a encore deux bb? !! (mbéee)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl