HUGO NYAME - Chicotte Lyrics | Kamerlyrics
HUGO NYAME

Chicotte

HUGO NYAME

Les Paroles de "Chicotte" par HUGO NYAME

ECOUTER LA CHANSON

Bana bôngô ba dangwanè pèti o mundi
mba nai pédi  mba tô lambo
Mba nyéna nyu nyôdi bam bélam nde miango
mi londa o mundi mwèsè mama ooh
Na som oa eeh
A mwèn bôlô mbana
dangwanè nde miango mami ma bobé
A du ooh na mènè eeh
Na som oa eeh
A mwèn bôlô mbana
dangwanè nde miango mami ma bobé
a du ooh na mènè eeh

Bana bôngô ba dangwanè pèti
O mundi mba nai pédi  ee
O mundi mwa mbèngè eeh
Mba nyé  nyô bam bélam nde miango
Mi pinya  o mundi mwèsè mama ooh
Na som oa eeh
A mwèn bôlô mbana dangwanè
nde miango mami ma bobé
a du ooh na mènè eeh
(Dangwanè nde miangomami ma bobé na  
Na som oa eeh
A mwèn bôlô mbana
dangwanè nde miango mami ma bobé
A du ooh na mènè eeh

Njô nya boa musôsô oi sengi mô énumba eeh
Olèkè nde disô lé komgomgo o jombwéa nunè eeh
Nyangwami oohh oi bwa peur  

ASIBA DE Dubai (achuka ngôngôli)
(achuka ngôngôli) (achuka ngôngôli)
Ebwè kô môna eehh
Moto tè na mwao mbonya
Ebwè kô môna eehh
Moto tè na mwao mbonya
Ebwè bô môna eehh
Moto tè na mwao mbonya
Huum achuka ngôngôli
Huum achuka ngôngôli

Né nde mba ésungwa trosisi nai mondéya nèi ma siba eeh
Né nde mba ésungwa trosisi nai mondéya nèi ma siba eeh
Né nde mba ésungwa trosisi nai mondéya nèi ma siba eeh
Tô njé yèsè lo ma tôpô nô tengènè mba mama ooh
Tô njé yèsè lo ma kwala  nô tengènè mba lâ wâ nde mba mbusa k’éduwé
Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte je vais chicoter eeh,
Je vais les chicoter eeh
  Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte je vais chicoter eeh,
Achuka ngôngôli iih « OBIONA YAGA le mignon de yambassa »

Les paresseux, qui jouent là-bas et qui passent tout leur temps à mal parler des autres
Njé mô lèn tè mulédi lo kumwa londa k’étungu
Wanéa tè mba chicotte nâ
Je vais les chicoter eeh
Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte je vais chicoter eeh,
Je vais les chicoter eeh
  Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte je vais chicoter eeh,

Les paresseux, qui jouent là-bas
Et qui passent tout leur temps à mal parler des autres
Njé mô lèn tè mulédi lo kumwa londa k’étungu
Wanéya tè mba chicotte nâ
Je vais les chicoter eeh
Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte, je vais chicoter eeh,
Je vais les chicoter eeh
 Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte, je vais chicoter eeh,

Njé mô lèn tè mulédi lo kumwa londa k’étungu
Lèn tè mulédi lo kumwa londa k’étungu
Lèn tè mulédi lo kumwa londa k’étungu
Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte je vais chicoter eeh,
Je vais les chicoter eeh
 Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte
Je les vais chicoter eeh,

Au lieu de faire tes devoirs ooh
Tu passes tout ton temps ooh
A tirer les strings des femmes ooh chez boss ooh à akwa nord
 Et maintenant que le maître papa mauvais
Est fâché… il va te chicoter ooh, il va te chicoter
Il va te chicoter ooh, il va te chicoter ee

Né nde mba ésungwa trosisi nai mondéya nèi ma siba eeh
Né nde mba ésungwa trosisi nai mondéya nèi ma siba eeh
Tô yèsè lo ma kwala  nô tengènè mba lâ wâ nde mba mbusa k’éduwé
Ebwè kô môna eehh
Moto tè na mwao mbonya
Ebwè kô môna eehh
Moto tè na mwao mbonya
Ooh frère, dangereux frère
Dangereux apporte moi ma chicotte je vais chicoter eeh,
Je vais les chicoter eeh
  Ooh frère, dangereux frère « GASTON EBOUKI »
Dangereux apporte moi ma chicotte
je vais chicoter ooh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl