EKAMBI BRILLANT - Etouma Longo Lyrics | Kamerlyrics
EKAMBI BRILLANT

Etouma Longo

EKAMBI BRILLANT

Les Paroles de "Etouma Longo" par EKAMBI BRILLANT

ECOUTER LA CHANSON

Longéa londo, etum’a londô ya longè eeh
Etimbi sô nde wèngè eeh
Lôndô di si ben pon dikaki iih
Na nde ka mudangwédi iih
O muwaso mwa longè eeh

Né nde muto nyé na nu ben dipita aah
Tô na mambo ma jita aah
Mé nô poyè mba ponda yèsè eeh
Na bomédi midiyo mèsè eeh
Hum mba na mômbwa nde boso ooh

Son son a muna muto (ya eeh)
Senga doî lam osi ma bwa isôn (ya eeh)
Ayo mba sè nginya muléma eeh (ya eeh)
Na ma pula oa eeh

Doî la mudi mô nde di manéyè eeh
Lé so nde mba ka mwènèn eeh
Mu ma dangwanè mba bo bulu uuh
Ba ndolo bé nde o kukudu uuh
Hum na  ma tôbô wasé wan

Na ma dangwa wasé nyèsè bwambi iih
Matongo mèsè na pî iih
Muléma mu kwalisanè mba aah
Na nginya mô nyé nde jéméa aah
(jéméa na tè na o sû)

Son son a muna muto (ya eeh)
Senga doî lam osi ma bwa isôn (ya eeh)
Ayo mba sè nginya muléma eeh (ya eeh)
Na ma pula oa eeh

O ngéa londô
Etum’a londo na longè eeh
E timbi sô nde wèngè eeh
Londô di si ben pon dikaki iih
Na nde ka mudangwédi iih
O muwaso mwa longè

Son son a muna muto (ya eeh)
Senga doî lam son osi ma bwa mô to bunya  (ya eeh)
Ayo mba sè nginya muléma eeh (ya eeh
Senga doî lam  muna muto ooh (ya eeh)
osi kinya mba (ya eeh)
a muna muto (ya eeh)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl