BEBEY BLACK - Penda Makossa Lyrics | Kamerlyrics
BEBEY BLACK

Penda Makossa

BEBEY BLACK

Lyrics for "Penda Makossa" by BEBEY BLACK

Album: Osi Bolone Dipita

Year: 1984

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Télécharger

Tô njika moto  nyéna nu tôndô loko nde a dimbéa nde makossa
Iyo  a langwéyé mba éé
Tô njika moto  nyéna nu tôndô ngando nde a dimbéa nde makosa
Iyo  a langwéyé mba éé

Tô njika moto  nyéna nu tôndô loko nde a dimbéa nde makosa
Iyo  a langwéyé mba éé
Tô njika moto  nyéna nu tôndô ngando nde a dimbéa nde makosa
Iyo  a tiléyé black éé

Tô bè nde nyunga na mèndè pongô nâ na kusé ngusa kapa
Iyo o wala o mboa éé
Tô bè nde njangi na mèndè jîngéa na kôtèlè son a lambo mba pè na mala o mboa éé

Tô bè nde nyunga na mèndè pongô nâ mba na kusé ngusa kapa
Iyo o wala o mboa éé
Tô bè nde njangi na mèndè jîngéa na kôtèlè son a lambo mba pè na mala o mboa éé

Mama wé ayo mbande ndéngè é bo mba mbengè
Iyo na bwa nde nèni nde na siba mboa éé
Tô  kunga nde loméa mba é nôngé mba na mala
Na siké na siké nde na timbe won éé
Ayowo o mba tè wéya mô i ni busa nô makosa
Eduwao ya dingèlè é ni diya mô na sapala
Loméa mba ni tututu na malanè mô o duala
 Yo mba pè na léyè bandolo lami loko na bi nô éé

(penda makosa nya nanga éé iyowo oa nyéna nu tundi mwayé kosa sô éé)
(penda makosa nya pô éé iyowo a oa nu nyangwa béyayé ponda nya pô éé)
(penda makosa nya nanga éé iyowo oa nyéna nu tundi mwayé kosa sô éé)
(penda makosa nya pô éé iyowo a oa nu nyangwa béyayé ponda nya pô éé)

(penda makosa nya nanga éé iyowo oa nyéna nu tundi mwayé kosa sô éé)
(penda makosa nya pô éé iyowo a oa nu nyangwa béyayé ponda nya pô éé)
Conjuguez le verbe danser  
Est-ce que je danse ? (oui)
Est-ce que tu danses ? (oui)
Est-ce que nous dansons ? (oui)
Est-ce que vous dansez ? (oui)
Est-ce que tu (…) ? (oui)
Est-ce que tu (…) ? (oui)
Tu zenzen ?
 Tu (…) ? (oui)

Tchouquez à gauche, tchouquez à droite

(penda makosa nya nanga éé iyowo oa nyéna nu tundi mwayé kosa sô éé)
(penda makosa nya pô éé iyowo a oa nu nyangwa béyayé ponda nya pô éé)
Muna mama muléma muni sowa mba o njôm’a njé éé
Mu mala, mu ma matimba nde ka balançoire éé

(penda makosa nya nanga éé iyowo oa nyéna nu tundi mwayé kosa sô éé)
(penda makosa nya pô éé iyowo a oa nu nyangwa béyayé ponda nya pô éé)
Minya mô mi tombi wéya wéya éé
Bônô é si mala mba ékwad’a muléma nde é mèndè walanè mba o sôngô

(penda makosa nya nanga éé iyowo oa nyéna nu tundi mwayé kosa sô éé)
(penda makosa nya pô éé iyowo a oa nu nyangwa béyayé ponda nya pô éé)
« Put’am for this corner »

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 All Rights Reserved. Designed by Donsyl