BEN DECCA - Miango Ma Ison Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Miango Ma Ison (Les Histoires Déshonorantes)

BEN DECCA

Lyrics for "Miango Ma Ison" by BEN DECCA

Album: Electron Libre

Year: 2017

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Binyô langwéa tè mba njé  bodi iih
Binyô lé nô nde ninka ehh
Langwéa tè mba njé boli iih
Lo tuko nô  ninka ayu iih
Tu vends même tes biens,
Tu vends ceux des autres
Tu vends ta tribu esè sésé eeh iyé ii
Tu vends ton village,
Tu vends même tes frères
Tu n’as plus de mots esè sésé eeh iyé ee

O mananè oa mènè,
Banè bananè ao eeh

O mananè oa mènè,
Banè bananè ao eeh
Tô bélè muna sôngô na binyô lo tésè mboa eehh
Tô oohh
Na sengi ii
Na langi pè eeh
Mbana na sengi ii
Na langi  pè eeh mapapa manyu uuh
O mondèlè oa mènè o muny
O nyika muna sôngô eeh até
Oa mènè na nunè eeh
ébolo nde lambo diwô pon
O mondéa wanè na wanè
O soso bona sôngô o wasé pon
Esè ison iie ayu ee hum
Na méya pon nde o nyol’a nika pon eeh

« o dango o ten dâ sô ten o chem oo »
Mambenda ména o wan no ooh, na sengi ii
Miano ména o wan nô ooh, na sengi ii
Nde nu tiina dangwa dibo
Kè bon’ebela ba somonè mba eeh na bwa nè eeh
Na sengi ii
Na langi pè eeh
(wongwa  eeh, silanè mbwan  môngô eeh)
(wongwa eeh, alanè mbwan môngô eeh)
(wongwa eeh, silanè mbwan  môngô eeh) bô o mobwa  wamènè jènè
(wongwa eeh, alanè mbwan  môngô eeh) nga lo senga to eeh
“bô loi sengi miango ma yuda? »
O boli tè bwam ieeh (ayo ooh ison nyol’ango eeh)
O bodi tè bobé eeh  (kè yé nde nyol’ango eeh)
Mbong na yuda eehh (na mukuta mwao mwa moni) « bai bi nika)
Lo tèmè mbong a lobango eeh
Lo kaisè dibo o mbiya
Lo lulè mabenda ména mâ ma yombéyè binyo ooh “PAPA ZOE tôpô”
Nde binyo biya so na
To bulu bo winda, mwésé mu ma pô ooh
Mbong na yuda eehh (na mukuta mwao mwa moni) eehh
(nâ nayi nde nyol’ango eeh)
O boli tè bobé eeh (nâ nayi nde nyol’ango eeh)
Mbong na yuda eehh (na mukuta mwao mwa moni) eehh
« nga a senga so to eeh”
Bô ( mbadi o pongi no nongô longô, ni mbâdi nde o ma kô nô iyô
Oi wèlè mba mbéwa nyolo eeh oohh
Mbadi o pongi no nongô longô, ni mbâdi nde o ma kô nô iyô
Oi wèlè mba mbéwa nyolo eeh iioohh
(nâ nayi nde nyol’ango eeh)
O boli tè bobé eeh (nâ nayi nde nyol’ango eeh)
Oi dimbéa na:  Mbong na yuda eehh (na mukuta mwao mwa moni) eehh

Na langwédi oa na eeh
O bangi nde o senga eeh
Na boli maléa a muna tétè
O bangi nde o senga eeh

Na langwédi oa na eeh
O bangi nde o senga eeh
Na boli maléa a muna tétè
O bangi nde o senga eeh

Mbong na yuda ayo ooh (na mukuta mwao mwa moni) eehh
Mbong na yuda eehh (na mukuta mwao mwa moni) eehh
Mbana Mbong na yuda eehh (na mukuta mwao mwa moni) eehh
Oa mô wé nde yuda eehh ( na mukuta mwao mwa moni ii)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 All Rights Reserved. Designed by Donsyl