NKOTTI FRANCOIS - Moni mwam Lyrics | Kamerlyrics
NKOTTI FRANCOIS

Moni mwam (Mon argent)

NKOTTI FRANCOIS

Les Paroles de "Moni mwam" par NKOTTI FRANCOIS

Album: Moni mwam

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Oa mô wèn tè muto o ngéa osi soa soanè mô éé
Oa mô wèn tè muto o ngéa osi soa soanè mô éé
Tô mô a panya nde ka mbom éé osi soa soanè mô éé
To mô a lombô nde ka ngéngéti osi soa saonè éé
Naalo o senga maléya ma bato mba na ma kô nde mbéya éé
O ma wala tè wanda muto sèlè nde jokwa mô ééé
Ayo mba nu muna na kusi lambo éé
Ayo mba nu muna na kusi lambo di tiki mba o nyingo éé
O ma wala tè wanda muto sèlè nde jokwa mô ééé
Iihh a wo ohh ésè mbolon éé
Iihh a wo ohh ésè mbolon éé
Iihh a wo ohh ésè mbolon éé
Iihh a wo ohh ésè mbolon éé
Mbana mu môni mwamii ee pè mu momba ndé mba éé
Mbana mu môni mwamii ee pè mu momba ndé mba éé

Madolololo madolo 
Madolololo madolo
Madolololo madolo 
Muto a ma bâ nyama bojaja éé 
Muto a ma bâ nyama bojaja éé 

Iihh a wo ohh ésè mbolon éé
Iihh a wo ohh ésè mbolon éé
Iihh a wo ohh ésè mbolon éé
Iihh a wo ohh ésè mbolon éé
Mbana mu môni mwamii ee pè mu momba ndé mba éé
Mbana mu môni mwamii ee pè mu momba ndé mba éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl