CHARLOTTE DIPANDA - Amore Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA
Les Paroles de "Amore" par CHARLOTTE DIPANDA

Album: Massa

Année: 2015

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mumam aaahh
Mumaaam ,mumaaaam  

Na mèndè bola oa nguinya aahh
Na timsèlè oa masoma aahh
Na mèndè bola oa mèsè èèhh
O bi na ngéa nyé bwaba
Wé nd’ ébongwam ya londo balè èèhh
Nde na bi pè na osi mendè diya mba aahh
Lambo lé na di bèni no di ma lèlè mo oohh

(amore eehh)
(Amore de mon cœur)
(amore eehh)
(Amore de mon cœur)
(amore eehh)
(Amore de mon cœur)
(amore eehh)
(Amore de mon cœur)

Mumam aaahh
Mumaaam ,mumaaaam  

Na mèndè bola oa muna aahh
O jemba  oa miso mango oohh
Na mèndè bola oa mèsè èèhh
O bi na ngéa nyé bwaba
Wé nd’ ébongwam ya londo mbalè
Nde na bi pè na osi mèndè diya mba aahh
Lambo lé na di bèni no di ma lèlè mo oohh

(amore eehh)
(Amore de mon cœur)
(amore eehh)
(Amore de mon cœur)
(amore eehh)
(Amore de mon cœur)
(amore eehh)
(Amore de mon cœur)

Na timbi biya na di ma bè longuè
Nya muléma mwa di ma bè mo
O mun mundi to munè di ma bè longuè
Junguèlè minya aahh

Na timbi biya na di ma bè longuè
Nya muléma mwa di ma bè mo
O mun mundi to munè di ma bè longuè eehh
Junguèlè minya  minya  aahh

(amore eehh) amore mio oohh
(Amore de mon cœur)
(amore eehh) mumaaam
(Amore de mon cœur) mumaamm
(amore eehh) mumami nya ndolo
(Amore de mon cœur)
(amore eehh)  
(Amore de mon cœur)

Patédimé eehh (Amore de mon cœur)
Patédimé eehh
(Amore de mon cœur) mumami nya ndolo
(Amore de mon cœur)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl