JR NELSON - Nyan'Am Lyrics | Kamerlyrics
JR NELSON

Nyan'Am

JR NELSON

Les Paroles de "Nyan'Am" par JR NELSON

Album: The Best Of Jr Nelson

Année: 1985

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Nyama nya  mamam’ioo mababè o kwata nyèsè na bam 
Mamam oi tôpô, oi tôbô, oi péla
Ba mendè jula mô ba dowa mô 
Ma ooh b amende pon jula mô ee ba dowa mô 
Oohh ee ba mende pon jula mô éé ba dowa mô 
Ma ooh b amende pon jula mô ee ba dowa mô 

Nyama nya  mamam’ioo mababè o kwata nyèsè na bam 
Mamam oi tôpô, oi tôbô, oi péla
Ba mendè jula mô ba dowa mô 
Ma ooh b amende pon jula mô ee ba dowa mô 
Oohh ee ba mende pon jula mô éé ba dowa mô 
Ma ooh b amende pon jula mô ee ba dowa mô 

Nyama nya  mamam’ioo nyababè o kwata nyèsè na bam 
Mamam oi tôpô, oi tôbô, oi péla
Ba mendè jula mô ba dowa mô (E mende pôn julabé e dowabè)
Ma ooh b amende pon jula mô ee ba dowa mô (E mende pôn julabé e dowabè)
Oohh ee ba mende pon jula mô éé ba dowa mô (E mende pôn julabé e dowabè)
Ma ooh b amende pon jula mô ee ba dowa mô (E mende pôn julabé e dowabè)

Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)

Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)

Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Wé wé mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)
Ooh mba nde ne nyawa nani éé (mba nde ne nyawa nani éé)

Na wé asi bo no bongo nde mô nde  bap’asi bo no mot’a bénama 
A nyango kéka na o biyé nika éé  
Na wé as ibo no bongo nde mô nde  bap’asi bo no mot’a bénama 
A nyango kéka na o biyé nika éé  
Ayé doma doma wéya  mama ooh (doma doma wéya  mama ooh)
Doma doma wéya tétè ooh (doma doma wéya tétè)
Ahh doma doma wéya dudu ooh (doma doma wéya  mama ooh)
Doma doma wéya  mama ooh (doma doma wéya  mama ooh)
Aha doma doma wéya tétè ooh (doma doma wéya tétè)
Doma doma wéya dudu ooh (doma doma wéya  mama ooh)

Na wé asi bo no bongo nde mô nde  bap’asi bo no mot’a bénama 
A nyango kéka na o biyé nika éé  
Na wé as ibo no bongo nde mô nde  bap’asi bo no mot’a bénama 
A nyango kéka na o biyé nika éé  

Ayé doma doma wéya  mama ooh (doma doma wéya  mama ooh)
Doma doma wéya tétè ooh (doma doma wéya tétè)
Ahh doma doma wéya dudu ooh (doma doma wéya  mama ooh)
Doma doma wéya  mama ooh (doma doma wéya  mama ooh)
Aha doma doma wéya tétè ooh (doma doma wéya tétè)
Doma doma wéya dudu ooh (doma doma wéya  mama ooh)

Bwè tè so nèni mô ba londi nô na isôn muna ooh (Muna ooh, muna ooh)
Bwè tè so nèni mô ba londi nô na isôn muna ooh (Muna ooh, muna ooh)
Né nde ebambu nèi bangi tônô, nôngô haman ee bomèlè mba aah
Né nde ebambu nèi bangi tônô, nôngô haman ee bomèlè mba aah
O bomèlè bomèlè mba éé (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)
A dudu a nuni muna, mba né nde o wa sabè nyola njé éé (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)
A dudu a nuni muna, mba né nde o wa sabè nyola njé éé wasa o biya na  (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)
A dudu a nuni muna, mba né nde o wa sabè nyola njé éé (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)
Né nde ebambu nèi bangi tônô, nôngô haman ee bomèlè mba aah
Né nde ebambu nèi bangi tônô, nôngô haman ee bomèlè mba aah
O bomèlè bomèlè mba éé (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)
A dudu a nuni muna, mba né nde o wa sabè nyola njé éé (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)
A dudu a nuni muna, mba né nde o wa sabè nyola njé éé wasa o biya na  (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)
A dudu a nuni muna, mba né nde o wa sabè nyola njé éé (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)
A dudu a nuni muna, mba né nde o wa sabè nyola njé éé wasa o biya na  (Ayo dudu né nde o wasabè nyola njé éé)

A papa a papa ooh 
Papa papa ooh obwa neini lambo, nèini lambo di buki mba wèlisanè éé


 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl