JR NELSON - Monguele mongo Lyrics | Kamerlyrics
JR NELSON

Monguele mongo

JR NELSON

Les Paroles de "Monguele mongo" par JR NELSON

Album: Nyan'am

Année: 1985

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ohh na bolanè nde wa njé 
A nuni muna oohh
Sona lambo tè kè o ma temènè nguéa eehh
Monguèlè mongo mé nde na njé e
A nuni muna oohh
Nga wé nde nya ngéa eehh
Kéka na o langwé tè mba eehh
Nga wé nde nya nguéa eehh
Kéka téléyè tè mba eehh
Wamènè mo eehh
To bola la lambo di titi
Ohh nde o busi tè ngéa ehh 
Isèdu i wondi nyolo eehh

Na bolanè nde wa njé e
A nuni muna oohh
Sona lambo tè kè o ma temènè nguéa eehh
Monguèlè mongo mé nde na njé eehh
A nuni muna oohh
Nga wé nde nya ngéa eehh
Kéka na o langwé mba eehh
Nga wé nde nya nguéa eehh
Kéka téléyè tè mba eehh
Wamènè mo eehh
To bola la lambo di titi
Ohh nde o busi tè nguéa ehh 
Isèdu i wondi nyolo eehh


Na bolanè nde wa njé eehh
A nuni muna oohh
Sona lambo tè kè o ma temènè ngéa eehh
Monguèlè mongo mé nde na njé eehh
A nuni muna oohh
Nga wé nde nya nguéa eehh
Kéka na o langwé mba eehh
Nga wé nde nya nguéa eehh
Kéka téléyè tè mba eehh
Wamènè mo eehh
To bola la lambo di titi
Ohh nde o busi tè nguéa ehh 
Isèdu i wondi nyolo eehh
Ohh nde o busi tè ngéa ehh 
Isèdu i wondi nyolo na

Ohh nde o busi tè ngéa ehh 
Isèdu i wondi nyolo eehh


REFRAIN

O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo
Mbana o takisè nde mba eehh a muna mama oohh 
Biya na eehh
O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo
 Biya na eehh 
Ni wasé o mènè no na
Mo e ma yombo

O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo
Mbana o takisè nde mba eehh a muna mama oohh 
Biya na eehh

Biya na eehh 
Ni wasé o mènè no na
Mo e ma yombo

O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo

Mbana o takisè nde mba eehh a muna mama oohh 
Biya na eehh

O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo
 
Biya na eehh 
Ni wasé o mènè no na
Mo e ma yombo

O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo

Mbana o takisè nde mba eehh a muna mama oohh 
Biya na eehh

Biya na eehh 
Ni wasé o mènè no na
Mo e ma yombo

O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo

Mbana o takisè nde mba eehh a muna mama oohh 
Biya na eehh

O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo
 
Biya na eehh 
Ni wasé o mènè no na
Du e ma yombo

O takisè nde mba eehh a muna mama
Biya na wasé e ma yombo

Mbana o takisè nde mba eehh a muna mama oohh 
Biya na eehh

Biya na eehh 
Ni wasé o mènè no na
Mo e ma yombo

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl