CHARLOTTE DIPANDA - Mama Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

Mama (Maman)

CHARLOTTE DIPANDA

Les Paroles de "Mama" par CHARLOTTE DIPANDA

ECOUTER LA CHANSON

Ni ndolo nyé ndé pô
Tô moto a ti’i na
Sontanè oan éméya oa o ponda diwusè èè
Ponda mboa mô é poi tè
a diya a mumbwa aa
Kè bana ba mala mama aa
Mô nde a bi ndut’angô oo
Mô nde a bi sés’angô oo
L’amour-là, l’amour-là  ee
Loba ndé a lom’i mô ôh
Ka jabéya aaa
Cet amour là
L’amour-là, l’amour-là, l’amour là  eh
Ne s’éteint jamais
Cet amour là eh
L’amour-là, l’amour-là, l’amour là eh
Il ne meurt jamais 
Cet amour là eh

Ndol’a iwiyè èè 
Bola mô édubé 
Mô nd’a bi oa, emédi oa, bukatè ndolo pô ôh
Wéna o bè tô nèni 
Boso bwao osi koki
Muléma mu sangi e ndé mama
Mô nde a bi ndut’angô oohoo...
ô nde a bi sés’angô oo
L’amour-là, l’amour-là  eeh
Loba ndé a lom’i mô ôh
Ka jabéya aaa

Cet amour là
L’amour-là, l’amour-là, l’amour là 
Ne s’éteint jamais 
Cet amour là
L’amour-là, l’amour-là, l’amour là eeh
Il ne meurt jamais 
Cet amour là

Ni ndolo nyé ndé pô 
To moto a ti’i na
Suntanè oa, émeya oa 
O ponda diwusè 
Ni ndol’a iwiyè, bola edubé
Sontanè oa, eméya oa o ponda diwusè 

Cet amour là eh
L’amour-là, l’amour-là, l’amour là eh
Ne s’éteint jamais 
C’est amour là eh
L’amour là, l’amour là, l’amour là eh
Il ne meurt jamais 
Cet amour là eh

L’amour-là, l’amour-là, l’amour là 
Ne s’éteint jamais 
Cet amour là
L’amour là, l’amour là, l’amour là 
Il ne meurt jamais
Cet amour-là ee 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl