CHARLOTTE DIPANDA - Madiba Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

Madiba (L'eau)

CHARLOTTE DIPANDA

Les Paroles de "Madiba" par CHARLOTTE DIPANDA

ECOUTER LA CHANSON

Bola mba madiba na na télè misô 
Bola mba madiba yé 
N’ombwé tè boso  
Bola mba madiba na na télè misô 
Bola mba madiba yé 

Na wém'i tè iyô idiba bunya 
A sango janéa senga misiya ma bana bôngô éé
Na wémi tè iyô idiba bunya 
Mabowa njai na tuwé nde di mênè nô ôh  
Mimbu mam mi mala ooh

Suninga di mèndè nô tèmè wonja, 
Ndando na bila aa
Njé di timbi nô nde bènè ka janea
 
Bola mba madiba 
Na wémi tè iyô ôh 
Bola mba madiba, ni bi wéna o bola buka nika aa
Nde o kasi kumba na bila 
Senga misiya éé

Bunya bô bo mendè pô ôh 
Humm le mèndè nô o jéya aa
Humm le mendè nô o sawa aa
Ohh maya ma bana basu  
(Suninga di mèndè nô tèmè wonja, 
(Ndandô na bila aa)
(Njé di timbi nô nde bènè ka janea)

Senga misiya éé
Bunya bô pô mèndè o pô 
Humm lo mèndè nô o jéya
Humm lo mendè nô o sawa aa
Maya ma bana basu 
Senga misiya éé
(Suninga di mèndè nô tèmè wonja, 
(Ndando na bila aa oohh)
(Nje di timbi nô nde bènè ka janea)

Senga misiya éé

(Suninga di mèndè nô tèmè wonja, 
(Ndando na bila aa oohh)
(Nje di timbi nô nde bènè ka janea)

Témè wonja aah


 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl