NATHALIE EKWE - Sundi Lyrics | Kamerlyrics
Nathalie Ekwe

Sundi (Dimanche)

Nathalie Ekwe

Les Paroles de "Sundi" par Nathalie Ekwe

Album: La note secrète (Single)

Année: 2020

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Sundi bunya bwa musango 
Télèyè mba mônbè môngô
Na kanè tétè nyé o môň 

Sundi bunya bwa musango 
Télèyè mba mônbè môngô
Na kanè tétè nyé o môň 

Sundi ii, né senga doi là musungédi 
Tétè e bélè mba éé
E o léyè mba ngéya 
Né senga doi la musungédi 
Tétè é bélè mba éé
E o léyè mba nyéya 
A té na bula o longéa oa 
Oa nyé wusè o môň
Né oula longéa angèl 
Ah nasi bèni ngudi eeh
Na pula jowa miobé mam’i iih
Télèyè mba mômbè môngô sundi 
Sundi iih 
Sundi yé éé ndé sundi, sundi iih
Yé ndé bunya bwa sundi iih 
Mbana yé ndé sundi iih, sundi iih
Yé ndé musango’ o mudi

Sundi, bunya bwa bosangi 
Télèyè mba mônbè môngô
Na sésé tétè nyé o môň 
Sundi ii, né senga doi là nu sanga
Bola mba njé muléma, na mudi ba ma pula nô
Até oa musungéd’am
Na balè na mô o môň
Sunga mudi mwami até 
Son’i bola mba ngudi éé
Na pula jowa miobé mam’i eeh
Tétèyè mba mônbè môngô sundi iih

Sundi ii
Lé ndé kanè, sundi iihh
Até ébè mundi mwam
Sundi 
Lé ndé kanè, sundi iihh
Ebè mundi éé
Sundi sundi éé
Mbana ébè mudi éé
Até até até, mbana sundi 
Ebè mundi éé
Sundi ooh até 
Sundi ébè, ébè, ébè, ébè, ébè mundi mwam’i éé
Até kanè, sundi iih
Até namsè sundi
Lôkô mudi éé
Lôkô, lôkô, lôkô sundi ii
Lôkô ee sundi 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl