CHARLOTTE DIPANDA - L'appel Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA
Les Paroles de "L'appel" par CHARLOTTE DIPANDA

ECOUTER LA CHANSON

Wèngè di timbi koka aah
Na timbi télè misô 
Ngé’asu é ta pôn bwaba aa
Car je l’avoue ooh
Ndolo ndé é lati bisô 
Na kéki wôndô banè 
Na si wèli dibéa oa 
Na puli banga mbalè 
Lambo tè di wa ndé mba o wan 
Nèni na wèli nô pôn 
O pôtô étum na oa aa
Ndolo na bènè nô oa aa
E ma kwala ndé na 
Bébé tu manques à l’appel eeh (Tu manques à l’appel)
Chéri tu manques à mon cœur oyo ooh (Tu manques à l’appel)
Amour tu manques à l’appel iyo ooh, tu manques à l’appel)
Cheri tu manques à mon cœur, tu manques à mon cœur 

Dikati pôn midu mô
Na wéya tétè  na misô 
Mé ndé ka Michelle na Barrack 
Car je l’avoue ouhh 
Ndolo nde di ben nô ôhh
Na kéki wôndô banè èè
Na si wèli dimbéya oa 
Na puli banga mbalè èèh 
Lambo tè di wan ndé mba o wan  
Nèni na wèli nô pôn 
O pôtô étum na oa aa
Ndolo na benen nô oa 
E ma kwala nde na aa
Bébé tu manques à l’appel iyo ooh (Tu manques à l’appel)
Chérie tu manques à mon cœur oyo ooh (Tu manques à l’appel)
Amour tu manques à l’appel iyo ooh, tu manques à l’appel
Chéri tu manques à mon cœur, tu manques à mon cœur 
Tu manques à l’appel 
  

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl