TOTO GUILLAUME - Some Pita Lyrics | Kamerlyrics
TOTO GUILLAUME

Some Pita (Voyant)

TOTO GUILLAUME

Les Paroles de "Some Pita" par TOTO GUILLAUME

Album: Elimbi na ngomo poso

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Some Pita ooh some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa moto nyéna 
Some Pita ooh some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa moto nu muwèlè mba lambo éé
Na wôlô, musèsè ngambi 
Na ayé langwa tè mba nja mô nu muwèlè mba lambo éé
Tô nika koko i solo nô o fam’ami éé
Na mendè jémba di lambo o boso bwa gomna éé
A sompita ooo, oa nu bi jita la mambo 
Kéka langwéa mba moto nu ma longè 
Tô nja nyé boso bwa bôngô na boti 
Son nâ kakanè o tumba 
Mianga ma bosinga mi dèbè o téten’a bato
Na wôlô, musèsè ngambi 
Na ayé langwa tè mba nja mô nu muwèlè mba lambo éé
Jîka moto nu bi esokam 
Asi kombè tô mô, nde a sambanè nde mô o sawa
Some Pita ooh, some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa moto nu muwèlè mba lambo éé
Some Pita ooh,  some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa moto nu muwèlè mba lambo éé
Yé tè mama, yé tè mama yo oo
Yé tè mama langwéa mba nga môto a muwèlè mba lambo éé
Yé tè papa, yé tè papa yo oo
Yé tè papa langwéa mba nga môto a muwèlè mba lambo éé
Yé tè Fifi, yé tè Fifi yo oo
Yé tè Fifi langwéa mba nga mô nd’a bènèn mba njôm éé
Yé tè makom, yé tè makom yo oo
Yé tè makom langwéa mba nga môn de ma bènèn mba njôm éé
Nga Yongè ndé, nga Yongè nde yo oo
Nga Yongè ndé langwéa mb anya nu bènèn mba lamboa éé
A Som Pita Some Pita na ma pula nde na mu yô,bé nde la wasé 
Ngédi pô, iba’a, ilàlo
Yombô pô, iba’a, ilàlo
Bata yômbô ngédi pô, iba’a, ilàlo
Yééé a ya sambwèlè 
Some Pita ooh some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa mba nja na balè nô lambo éé
Some Pita ooh some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa mba nja na balè nô môni
Some Pita ooh some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa moto nu muwèlè mba lambo éé
Some Pita ooh  some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa moto nu muwèlè mba lambo éé
Some Pita ooh some Pita ooh 
Yombô pô, iba’a
Some Pita ooh 
Some Pita ooh langwéa moto nu muwèlè mba lambo éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl