NGUISA - Nanou Lyrics | Kamerlyrics
NGUISA

Nanou ()

NGUISA

Les Paroles de "Nanou" par NGUISA

Album: (Maxi Single)

Année: 2020

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na nongi musinga mwam o bélè oa ee allooo …
Wé tè senga son péla ee ohh
Mba nde na nongi musinga mwam o bélè oa na allo allo allooo …
Wé sô tè senga son péla ee ohh

Na nongi musinga mwam o bélè oa ee allooo …
Wé tè senga son péla ee ohh
Mba nde na nongi é mbon o bélè oa na allo allo allooo …
Wé sô tè senga son péla ee ohh

Na langi ndolo o misô môngô allooo…
Yé tè mbalè ni langwa ee ooh
Na langi ndolo o misô môngô allooo Nanou Nanou Nanou allo…
Mulémlém ndé mba nê no senga won eeh oh 

Na langi ndolo o misô môngô allooo…
Yé tè mbalè ni langwa ee ooh
Na langi ndolo o misô môngô allooo Nanou Nanou Nanou allo…
Mulémlém ndé mba nê no senga won’iee oh 

Dikom nde di wan mba o jènè oa 
Mô na mba na nâlé diyèlè mô 
A léyè mba ngéngét’a Sawa 
Nî ni wu ndé o wodi na mô epanya mbengè éé
Aléa Petit oi bôbô
Biisè Nanou na o tôndi mô 
Waana mô nde na mènè 
Na longè di nangé oa na sélélé ee

Nde to so Nanou a pongô mandèsi wèsanè mô uhh
Simon Nkotti ndé a kwadi béni bwala bèsè bèsè
O mènè  nô na séngi lambo o tengènè oa ee
Allo ooh até Nanou 
Mô nde mba mô né nô senga nani ooh 

Na langi ndolo o misô môngô allooo…
Yé tè mbalè ni langwa ee ooh
Na langi ndolo o misô môngô allooo Nanou Nanou Nanou allo…
Mulémlém ndé mba nê no senga won eeh oh 
O tombi nô nèn pè munyèngè busangô ee

Na langi ndolo o misô môngô allooo…
Yé tè mbalè ni langwa ee ooh

Bisè mba bisè mba di lambo
Na langi ndolo o misô môngô allooo Nanou Nanou Nanou allo…
Mulémlém ndé mba nê no senga won eeh oh 

Mulémlém ndé mba nê no senga won’iéé Nonou ooh
Mulémlém ndé mba nê no senga won’iee ooh
Mulémlém ndé mba nê no senga won’iee ooh
Mulémlém ndé mba nê no senga won’iee ooh

Na langi ndolo o misô môngô allooo…
Yé tè mbalè ni langwa ee ooh
Na langi ndolo o misô môngô allooo Nanou Nanou Nanou allo…
Mulémlém ndé mba nê no senga won eeh oh 
O tombi nô nèn pè munyèngè busangô ee

Na langi ndolo o misô môngô allooo…
Yé tè mbalè ni langwa ee ooh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl