ALEXANDRA SEPPO - Mama oh mba( cover BEN DECCA) Lyrics | Kamerlyrics
ALEXANDRA SEPPO

Mama oh mba( cover BEN DECCA)

ALEXANDRA SEPPO

Les Paroles de "Mama oh mba( cover BEN DECCA)" par ALEXANDRA SEPPO

Album: (Single)

Année: 2020

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

 Weeh mama ooh mba ee
Weeh mama ooh mba ee

Sena môni mw’angô mwa bunya tè mwé nde mwa long crayon 
Ponda oi ta nô o kwè bisô na oa mbaka aa
Pép’angô ba bélè nô santé ee
Wa nde o gratte-ciel eeh, mba pè o wasa mwèbè 
Bweya mba ndédi ee (eeh mama ooh mba ee)
Ayo ooh ee (eeh mama ooh mba ee)
Na ni tè nde nâ (eeh mama ooh mba ee)
Ayo ooh ee (eeh mama ooh mba ee)

Na langwédi oa na son son’i bwéya mba ndedi 
A mumi ooh (Mbana sésé mô e ni bwa mba ee)
Hummm, 
Bunya na bunya tè na mènè nde oa o ngéa na nunè ee
A mum’am oo bwéya mba ndedi ee oi banga 
Bunya na bunya tè na mènè nde oa o ngéa na nunè ee
Mbana ooh bwéya mba ndedi ee ooh


Sena môni mw’angô mwa bunya tè mwé nde mwa long crayon 
Ponda oi ta nô o kwè bisô na oa mbaka aa
Pép’angô ba bélè nô santé ee
Wa nde o gratte-ciel eeh, mba pè o wasa mwèbè 
Bweya mba ndédi ee (eeh mama ooh mba ee)
Ayo ooh ee (eeh mama ooh mba ee)
Na ni tè nde nâ (eeh mama ooh mba ee)
Ayo ooh ee (eeh mama ooh mba ee)

Mbana nôngô muléma môngô 
O wèlè mô tébédi mwami pè lambo duwô eee
Mbana mumi ooh 
nôngô muléma môngô 
O wèlè mô tébédi mwami pè lambo duwô eee
Mbana mumi ooh 
Musima môngô mwé nde na 
Papa mô okwèlè mba na yo ooh
Mbamba muto nyé nde lo ooh
Weh a mumi ooh 
Papa mô okwèlè mba na yo ooh
Mbamba muto nyé nde lo ooh
Weh a mumi ooh 
Hummm…

Na ni tè nde nâ (eeh mama ooh mba ee)
Ayo ooh ee (eeh mama ooh mba ee)
Na ni tè nde nâ (eeh mama ooh mba ee)
Ayo ooh ee (eeh mama ooh mba ee)
 
Oa mô o dimbéya na ngéa nyé bobé ee a mumi ooh
Oa mô o dimbéya na ngéa nyé bobé ee a mumi ooh
Nde oa pè o nyawa pépa o nguéa a mumi ooh
Nde o pè o pongô nde lady ngéa a mumioo na ee
Mama oo na ee, a mumi oo na ee
Mama oo na ee, a mumi oo na ee

Mba na pétanè sô nde mbémbé o muléma ee ayo ooh eee
Mba na pétanè sô ndé solamè mô na mô o muléma eeh
Na ni tè nde nâ (eeh mama ooh mba ee)
Ayo ooh ee (eeh mama ooh mba ee)
Na ni bata nâ (eeh mama ooh mba ee)
Ba na mbémba bito ni éé (eeh mama ooh mba ee)
(eeh mama ooh mba ee)
(eeh mama ooh mba ee)
Hummmm 
O wasé, o wasé  wasé ee
Mbana o wasé 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl